Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Fængsel > Ud af kriminalitet > Samarbejde med kommunerne

Samarbejde med kommunerne

Når en indsat skal løslades, er der en række forhold, der skal være på plads. Tag over hovedet og penge at leve for er to af de vigtigste. Dette kræver et koordineret samarbejde mellem Kriminalforsorgen og den kommune, den indsatte skal bo i.

Kriminalforsorgen har samarbejdsaftaler med alle landets kommuner. Nedenfor findes generelle informationer om procedurerne, og du finder derudover kontakter til de enkelte kommuner. Ændringer og forslag kan sendes til god.losladelse@krfo.dk. Under fanen ”Relevante dokumenter til myndighedssamarbejde” finder du informationsmateriale om kriminalforsorgens arbejdsområder, arbejdsprocesser og dokumenter til brug for arbejdet i praksis.

Kriminalforsorgen udarbejdede i 2016 en analyse af samarbejdet mellem kommunerne og Kriminalforsorgen. Analysen findes her. Erfaringerne viser, at et godt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunerne er vigtigt for at forhindre ny kriminalitet, både når det gælder udslusning fra fængslerne og tilsyn med dømte på fri fod.

Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ærø Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fanø Kommune Favrskov Kommune Faxe Kommune Fredensborg Kommune Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Frederikshavn Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Greve Kommune Gribskov Kommune Guldborgsund Kommune Haderslev Kommune Halsnæs Kommune Hedensted Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Herning Kommune Hillerød Kommune Hjørring Kommune Holbæk Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Høje-Taastrup Kommune Hørsholm Kommune Hvidovre Kommune Ikast-Brande Kommune Ishøj Kommune Jammerbugt Kommune Kalundborg Kommune Kerteminde Kommune Kolding Kommune Københavns Kommune Køge Kommune Langeland Kommune Læsø Kommune Lejre Kommune Lemvig Kommune Lolland Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Mariagerfjord Kommune Middelfart Kommune Morsø Kommune Næstved Kommune Norddjurs Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odder Kommune Odense Kommune Odsherred Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Ringsted Kommune Roskilde Kommune Rødovre Kommune Rudersdal Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Slagelse Kommune Solrød Kommune Sorø Kommune Sønderborg Kommune Stevns Kommune Struer Kommune Svendborg Kommune Syddjurs Kommune Tårnby Kommune Thisted Kommune Tønder Kommune Vallensbæk Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Vordingborg Kommune

Ved fængsling eller indsættelse

Når en borger varetægtsfængsles eller indsættes i fængsel, får bopælskommunen, folkeregisteret og evt. Udbetaling Danmark besked fra kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen underretter kommunen, så der kan træffes afgørelse om kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse eller sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension underretter kriminalforsorgen både kommunen og Udbetaling Danmark.

Kriminalforsorgen tager ved indsættelse stilling til i hvilket omfang, det er hensigtsmæssigt at koordinere den indsattes handleplan med kommunen. Vurderes det relevant, vil kriminalforsorgen rette henvendelse til kommunen, for fx at få udleveret relevante sagsakter samt koordinere indsættelsesforløbet for den indsatte, imens vedkommende er i kriminalforsorgens varetægt.

Kriminalforsorgen hjælper den indsatte med at søge om fritagelse for Digital Post eller om læseadgang for en pårørende, hvis det er nødvendigt. Se blanket til fritagelse for Digital Post her og blanket til læseadgang for pårørende her.

Personundersøgelser (§ 808)

Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse efter  retsplejelovens § 808 til brug for retten. I den forbindelse kan kommunerne modtage en anmodning fra kriminalforsorgen om deling af informationer om borgeren.

Ved løsladelse

Kriminalforsorgen laver handleplaner for de fleste dømte og varetægtsarresterede klienter. Handleplanen er det bærende redskab i arbejdet med klienterne og i myndighedssamarbejdet. Samarbejdet mellem kommunerne og kriminalforsorgen sker derfor med afsæt i klientens handleplan.

Løsladelse fra varetægtsfængsling

Når en borger løslades fra varetægt kan det både ske direkte fra retten, eller fra arrestinstitutionen, hvorved løsladelsen i højere grad kan planlægges. Kriminalforsorgen vil i begge tilfælde, i videst muligt omfang, forsøge at sikre, at den varetægtsfængslede løslades med mulighed for at få akut hjælp til eksempelvis; bolig, indkomst, misbrug m.m. Der samarbejdes med kommunerne om dette.

Indsatte i varetægt får forud for løsladelsen udleveret relevante kontaktoplysninger til kommunen. Blanketten til udlevering af kontaktoplysninger findes her.

Løsladelse fra afsoning

Kriminalforsorgen følger principperne i God løsladelse, som er udviklet i samarbejde mellem Socialstyrelsen (daværende Servicestyrelse) og kriminalforsorgen. Køreplanen for God Løsladelse kan læses her. Heri er det blandt andet skrevet, at kriminalforsorgen tager initiativ til koordinering med bopælskommunen om løsladelsen. Den indsatte skal både sikres et passende ophold og et indkomstgrundlag. Der skal også gerne være en plan for uddannelse eller beskæftigelse, samt en eventuel aftale med det kommunale misbrugscenter, familierådgivning eller andet, der er relevant for den enkelte.

Indsatte under afsoning får forud for løsladelsen udleveret relevante kontaktoplysninger til kommunen. Blanketten til udlevering af kontaktoplysninger findes her.

EXIT - for tidligere rocker-/bandetilknyttede

Alle landets politikredse har en lokal exit-enhed for rocker- eller bandetilknyttede, der ønsker at forlade miljøet. Enheden består af repræsentanter fra politiet, kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

KSP-samarbejdet

Kriminalforsorgen deltager i KSP-samarbejdet, der sikrer, at vi hurtigt og smidigt kan udveksle oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet. Formålet er at skabe en koordineret indsats over for personer, der løslades fra fængsel mv., og dermed sikre, at disse personer hjælpes videre på den rigtige måde, og for at forebygge tilbagefald til ny kriminalitet.

KiF har sekretariatsfunktionen for myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor kontakte KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne kan også kontakte det fængsel, hvor klienten opholder sig.

Ungekriminalforsorgen

Ungekriminalforsorgen samarbejder med landets kommuner om børn/unge i alderen 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at barnet/den unge overholder sit forbedringsforløb og/eller sin straksreaktion, samt at kommunen iværksætter de foranstaltninger som er indeholdt i nævnsafgørelsen. Kommunen fører det personrettede tilsyn, og vurderer om de fastsatte foranstaltninger er meningsfulde.

Du kan læse mere om Ungekriminalforsorgen på:
https://kriminalforsorgen.dk/ungekriminalforsorgen/

Lovgrundlag

 • Straffuldbyrdelsesloven §§ 31, stk. 2, 82 stk. 2 og 95 stk. 2. LBKG nr. 1333 af 09. december 2019. Se her.
 • Retsplejelovens § 808. LBKG nr. 1655 af 25. december 2022. Se her.
 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. LBKG nr. 265 af 25. februar 2022. Se her.
 • Lov om social service (serviceloven) §§ 140-141. LBKG nr. 170 af 24. januar 2022. Se her.
 • Lov om Det Centrale Personregister. LBKG nr. 702 af 23. maj 2022. Se her.
 • Cirkulære om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner. CIR nr. 87 af 9. august 1985. Se her.
 • Cirkulære om ændring af cirkulære om meddelelse til folkeregistrene vedrørende indsatte i kriminalforsorgens institutioner. CIR nr. 11320 af 24. oktober 1988. Se her.
 • Cirkulæreskrivelse om indberetning til de sociale myndigheder m.fl. om indsættelse og løsladelse. CIS nr. 11319 af 19. august 1994. Se her.
 • Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus. BEK nr. 1471 af 16. december 2019. Se her.
 • Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper §§ 1 og 3 stk. 1, 2 og 3. BEK nr. 642 af 15. juni 2006. Se her.
 • Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte. BEK nr. 421 af 9.april 2015. Se her.
 • Cirkulære om udarbejdelse af handleplaner (handleplanscirkulæret). CIRK nr. 9741 af 28. juni 2022. Se her.
 • Vejledning om udarbejdelse af handleplaner (handleplansvejledningen). VEJ nr. 9926 af 26. august 2022. Se her.
 • Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen). BEK nr. 173 af 31. januar 2022. Se her

Relevante dokumenter til myndighedssamarbejde

Du kan i de følgende dokumenter finde oplysninger om kriminalforsorgens arbejdsområder, arbejdsprocesser og dokumenter til brug for arbejdet i praksis.

 • Guide om kriminalforsorgens myndighedssamarbejde vedrørende varetægtsarrestanter se her .
 • Guide om kriminalforsorgens myndighedssamarbejde vedrørende afsonere se her.
 • Informationsmateriale til andre myndigheder om kriminalforsorgen se her
 • Kontaktoplysninger til Kriminalforsorgens kontaktpersoner for kommunerne findes her