Gå til indhold

Fredericia Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Fredericia Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Koordinatorer:
Trine Falck Olesen og Marie-Louise Schrøder
Gothersgade 20
7000 Fredericia
Direkte nummerer: 20737252 – 20654130
E-mail: godlosladelse@fredericia.dk
Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
Emnefelt: ATT. Trine Falck Olesen/ Marie-Louise Schrøder

Henvendelse hertil om:

 • koordinering for afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • akter i forbindelse med personundersøgelser
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • uddannelsesforløb ved løsladelse
 • KSP-samarbejdet
 • ansøgninger via Aktivloven
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter

Indsættelse og løsladelse
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til Borgerservice:
Borgerservice
Tlf. 7210 7000
Sikker mail sikkerpost@fredericia.dk
Emnefelt: Meddelelse om indsættelse/løsladelse (eller overflytning)

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-14.00

Telefontider:
Mandag-onsdag: 9.00-15.00
Torsdag: 9.00-17.00
Fredag: 9.00-14.00

Digital Post
Ansøgning om fritagelse fra Digital Post sendes til Borgerservice:
Borgerservice
Tlf. 7210 7000
Sikker mail sikkerpost@fredericia.dk
Emnefelt: Borgerservice, Digital Post

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:

 • Hvis der er tale om en førtidspensionist efter de gamle regler eller en folkepensionist, skal ansøgning sendes til sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk. Emnefelt: Att. Team Center, administration.
 • Hvis der er tale om en førtidspensionist efter de nye regler eller en ikke-pensionist, f.eks. ydelsesmodtager, skal ansøgning sendes til sikker mail sikkerpost@fredericia.dk. Emnefelt: KY-enkeltydelse

Ved spørgsmål kan henvendelse foretages til faglig koordinator Anni Bianca Majgård Jensen.

Bolig ved løsladelse
Besked om boligsituation ved løsladelse sendes til:

 • Hvis der er tale om en førtidspensionist efter de gamle regler eller en folkepensionist, skal underretning sendes til sikker mail sikkerpost@fredericia.dk. Emnefelt: Att. Team Center, administration
 • Hvis der er tale om en førtidspensionist efter de nye regler eller en ikke-pensionist, f.eks. ydelsesmodtager, skal underretning sendes til sikker mail sikkerpost@fredericia.dk. Emnefelt: KY-enkeltydelse

Ved spørgsmål kan henvendelse foretages til faglig koordinator Anni Bianca Majgård Jensen.

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Inden løsladelse bedes indsatte:

 • Bestille NemID hvis indsatte ikke har et i forvejen.
 • Henvende sig til Folkeregisteret/Borgerservice for registrering af adresse, hvis indsatte ikke allerede er registreret på rette adresse.
 • Henvende sig til SKAT for oprettelse af skattekort, hvis indsatte ikke har et i forvejen.
 • Kontakte pengeinstitut for oprettelse af NEM-konto, hvis indsatte ikke er en i forvejen.
 • Udlændinge skal desuden besidde gyldigt opholdsbevis.

Ansøgningen vedlægges totaloversigt for samtlige eksisterende konti,
kontoudtog for de seneste 3 mdr. samt lønsedler/dusørsedler fra arresten/fængslet.
Adresse, SKAT og NemKonto skal være gyldige.
Gifte og samboende har gensidig forsørgerpligt, hvorfor ansøgningen også skal vedlægges ægtefælle og samlevers oplysninger jvf. ovenstående.
Der tilstræbes således, at der kan være penge (engangshjælp) til disposition på kontoen på løsladelsesdagen.
Engangshjælp kan gives for max. en måned, hvis en forsørger ikke har forsørgelse inden udbetaling af kontanthjælp den sidste hverdag i en måned.
Den løsladte skal reelt opholde sig på den angivne adresse i kommunen.
Ved flytning skal kommunen have besked.

Senest 14 dage forud for løsladelse fremsendes ansøgningsskema til ansøgning om forsørgelse og engangshjælp til:
Ydelseskontoret
Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Sikker mail sikkerpost@fredericia.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Fredericia Kommune
Familierådgivningen
Gothersgade 20 B
7000 Fredericia
Tlf. 7210 7474

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Carsten Jensen
Tlf. 72217474
E-mail sikkerpost@fredericia.dk

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Fredericia Misbrugscenter
Vendergade 46-48, 7000 Fredericia
Misbrugsbehandler Henrik Strømbæk Pedersen
Tlf. 4083 7228
Sikker mail sikkerpost@fredericia.dk
Emnefelt: Att. Misbrugscentret

Øvrig behandling
Besked om koordinering af fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling sendes til:
Familieafdeling
Karina Jensen
Tlf. 4735 1641
E-mail sikkerpost@fredericia.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Lars Engelbrecht Schau
Tlf. 4124 8289

Jeannette Lindved Lindberg
Tlf. 2547 5379

E-mail: sikkerpost@fredericia.dk
Emnefelt: Att: Lars Schau / Jeannette Lindberg