Gå til indhold

Hørsholm Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Hørsholm Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Udslusningskoordinatorer:

Over 18 år
Borgerservice
Jobcentret, Team Indsats
Sikker mail bos-front@horsholm.dk
Tlf. 4849 0000

Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen, kontaktes:
leder af Team Indsats
Else Kjærsgaard
Tlf. 4849 4001.

Under 18 år
Ungeteamet
Center for Børn og Voksne
Sikker mail bov-post@horsholm.dk
Tlf. 4849 0000

Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes:
Leder af Unge- og Voksenteamet
Jeanne Bertelsen
Tlf. 4849 3160.

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • KSP-samarbejdet
  • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, fritagelse fra Digital Post og løsladelse sendes til:
Sikker mail bos-front@horsholm.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Sikker mail arb-post@horsholm.dk

Borgere under 30 år
Besked om ophør af offentlige ydelser sendes til:
Ydelsesteamet, Hørsholm Kommune
Sikker mail ryd@horsholm.dk

Unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lene Byrup
Tlf. 30457983
E-mail bov-post@horsholm.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Team Rådgivning og Ydelse
Center Arbejdsmarked
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes:
Teamleder Anja V. Johansen
Tlf. 4849 3285

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Forsørgelsesgrundlaget kan sikres forud for løsladelsen ved, at Kriminalforsorgen kontakter Hørsholm kommunes ydelsesafdeling ca. 1 uge før løsladelsen finder sted.
I den forbindelse har vi brug for oplysninger om den indsattes tidligere forsørgelse fx løn, kontanthjælp, A-kasse dagpenge, sygedagpenge eller tilsvarende
samt kontoudtog tre måneder tilbage for samtlige af den indsattes konti.

Den løsladte kan personligt møde op til rådighedsvurdering/ansøgning om kontanthjælp i Jobcentret en uge før løsladelsen, eller den først kommende hverdag efter sin løsladelse.
Der bedes bestilles tid for samtalen.
Det er vigtigt at der medbringes dokumentation for løsladelsestidspunktet.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Det afklares ved, at løsladte møder i jobcentret enten på dagen for løsladelse (hvis dette lader sig gøre) eller dagen efter.

Ansvarlig hos kommune:
Der er ingen konkret ansvarlig person, men overstående beskrivelse er gældende procedure for alle, som ønsker at søge om forsørgelse hos kommunen.
Team Rådgivning og Ydelse
Center for Arbejdsmarked
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes:
Teamleder Anja V. Johansen
Tlf. 4849 3285

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
Ved løsladelse henvender den løsladte sig i Jobcentret
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm.
Ved henvendelse vil der ske en mini-rådighedsvurdering, og borgeren vil blive visiteret til Team Jobsøgning med mødetid dagen efter, borgeren er fundet berettiget til kontanthjælp.

Såfremt borgeren vurderes at kunne stille sig til rådighed for arbejdsmarked, vil borgeren påbegynde et 6 ugers vejlednings- og afklaringsforløb i Team Jobsøgning.
Forløbet starter dagen efter, borgeren har fået bevilliget kontanthjælp/starthjælp.

For varetægtsarrestanter
Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.:
Borgeren skal møde op på kommunens adresse:
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm.
Her er åbningstiden 9-13 på alle hverdag og torsdage tillige 16-18.
Her vil borgeren blive rådighedsvurderet ift. arbejdsmarkedet og efterfølgende blive vurderet ift. berettigelsen til ydelsen.

For § 78
Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag:

Under 18 år
Ungeteamet
Center for Børn og Voksne
Sikker mail bov-post@horsholm.dk
Tlf. 4849 0000

Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen:
Unge- og Voksenteamet
Jeanne Bertelsen
Tlf: 4849 3160.

Henvendelser vedrørende forsørgelsesgrundlag ved løsladelse sendes til:
Team Rådgivning og Ydelse
Center for Arbejdsmarked
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes:
Teamleder Anja V. Johansen
Tlf. 4849 3285

Bolig ved løsladelse
Den ansvarlige for Hørsholm Kommunes akut boligliste er:
Charlotte Østergaard
Backup:
Anja Johansen

Uddannelse ved løsladelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Else Kjærgård
E-mail ekj@horsholm.dk

Misbrugsbehandling
Ved løsladelse henvender den løsladte sig til:
Center for Børn og Voksne
Unge- og Voksenteamet
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Eller direkte til:

Nordsjællands Misbrugscenter
Holmetoften 15.1.
2970 Hørsholm
Tlf. 4517 8010

Ansvarlig hos kommunen:

Unge- og Voksenteamet
Center for Børn- og Voksne
Sikker mail bov-post@horsholm.dk
Tlf. 4849 0000

Hvis den relevante sagsbehandler ikke er kendt af Kriminalforsorgen kontaktes:
leder af Unge- og Voksenteamet
Jeanne Bertelsen
Tlf. 4849 3160

OBS:
Hørsholm Kommune tilbyder gratis rådgivning, vejledning og behandling eller måske i første omgang en uforpligtende samtale om behandling.
Kommunen kan fastsætte eventuel egenbetaling ved døgnophold.

Hjælpen kan bestå i ambulant rådgivning og behandling.
Afhængig af den løsladtes behov og situation, kan behandlingen også ske som dagsbehandling i typisk
et 12 ugers intensiv gruppebehandlingsforløb eller som en døgnbehandling.

Som hovedregel ydes ambulant behandling og dagbehandling af Nordsjællands Misbrugscenter.
Døgnbehandling ydes på en døgninstitution valg ud fra en konkret individuel vurdering.

Øvrig behandling
Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

Ved løsladelse henvender den løsladte sig til:
Center for Børn og Voksne
Unge- og Voksenteamet
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Henvendelse kan også ske gennem sagsbehandleren i Center for Arbejdsmarked eller andre som den løsladte er i behandling hos.

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Else Kjærgaard
Tlf. 4849 4001
E-mail ekj@horsholm.dk