Gå til indhold

Besøg og udgang

Den indsatte kan få besøg af sin familie og andre mindst en time hver uge. Hvis der er mulighed for det, kan besøget være længere.

Det er vigtigt, at en indsat bevarer kontakten til familien under afsoningen. Det giver tryghed og betyder, at man har noget og nogen at komme ud til.

Som besøgende skal man først have en besøgstilladelse. Ansøgningsblanketten får man tilsendt fra det enkelte fængsel eller arresthus eller direkte fra den indsatte.

Ansøgningen skal udfyldes, underskrives og sendes til fængslet eller arresten. Hvis man  sender elektronisk, skal man bruge fængslets institutionspostkasse og vedhæfte ansøgningen som en scannet pdf. Man kan forvente svar i løbet af cirka 14 dage. Svaret kommer som hovedregel i e-boks.

Med ansøgningen giver man lov til, at Kriminalforsorgen indhenter oplysninger i Kriminalregisteret. Udenlandske statsborgere skal medsende en attest fra hjemlandets kriminalregister.

Institutionerne har forskellige grænser for, hvor mange der må komme på besøg samtidig. To indsatte kan godt få fælles besøg, men der skal gives tilladelse til det på forhånd.  Personalet overvåger kun besøg, hvis der er en særlig grund til det.

Man kan få nej til besøgstilladelse, hvis man er tidligere dømt eller har en verserende sag for våben-, vold- eller narkokriminalitet, eller hvis andre ordens- eller sikkerhedsmæssige forhold taler mod besøg.

Besøg af børn under 15 år tillades som udgangspunkt kun, hvis det er indsattes egne eller nærtståendes børn, eller hvis den indsatte har haft en forældre-lignende relation til barnet før afsoningen. Barnet skal have sin egen besøgstilladelse, og i nogle tilfælde skal de sociale myndigheder høres først. For stedbørn skal der indhentes værgetilladelse. Barnet skal medbringe sygesikringsbevis.

Unge på 15–17 år kan søge om at komme på besøg alene, hvis de har skriftlig tilladelse fra den/dem, der har forældremyndigheden over dem. De får kun tilladelse, hvis de er i nær familie med den indsatte.

 

Man kan søge om økonomisk støtte, når børn skal på besøg i et fængsel eller arresthus, og man kan dermed få dækket transportudgifterne for både børnene og deres ledsager. Man skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til det fængsel eller arresthus, hvor den indsatte afsoner. Hvis du har fået bevilget støtte, skal du medbringe et transportbilag ved besøget.

Hent ansøgningsskema
Hent transportbilag
Børn på besøg – søg støtte til transport

Når man har fået besøgstilladelse, skal man  bestille tid til besøget. Tiderne for tidsbestilling og de mulige besøgstider findes under det enkelte fængsel. I visse åbne fængsler er det den indsatte, der bestiller tid og besøgslokale.

Har du lang transport til fængslet eller arresthuset, kan det muligvis lade sig gøre at bestille to besøgstider i forlængelse af hinanden eller tider to dage i træk.

Det er vigtigt, at man kommer til tiden og medbringer besøgstilladelse, besøgskort samt fysisk ID i form af pas, kørekort eller lignende. Besøget kan blive aflyst, hvis man er forsinket mere end 30 minutter og ikke har givet besked, eller hvis man er påvirket af alkohol eller stoffer.

Hvis de besøgende har noget med til den indsatte, skal det afleveres til personalet, som vil sørge for at tingene undersøges og vurderes, hvorefter de udleveres til den indsatte.

Besøget foregår enten i et besøgsrum eller i den indsattes egen stue. I besøgsrummet er der stole, bord og sofa. Når tiden er gået, skal den besøgende gå, og den indsatte skal rydde op i rummet, så der er pænt og ordentligt til den næste.

Man må ikke have madvarer, toiletsager, medicin eller elektriske genstande med i besøgsrummet. De præcise regler kan man få ved henvendelse til det aktuelle afsoningssted.

De fleste lukkede fængsler har besøgslejligheder, der er indrettet, så de mest muligt ligner almindelige hjem. De er først og fremmest for indsatte med børn, så de kan være sammen i naturlige rammer og opbygge og udvikle den personlige kontakt. De besøgende skal have en almindelig besøgstilladelse fra fængslet.

I lejlighederne er der som regel plads til den indsatte, endnu en voksen samt to børn. Der kan dertil være et lille barn i weekendseng. Hvis den indsatte får besøg af sine søskende eller forældre, kan der være tre voksne gæster. Børn kan kun overnatte i besøgslejlighederne, hvis de sociale myndigheder har godkendt det.

I de åbne fængsler kan indsatte normalt få udgang til besøg hos familien efter typisk 30 dages ophold. Er straffen på 2 ½ års fængsel eller mere, og den indsatte ikke har været på fri fod mellem dom og afsoning, skal 1/6 af straffen også være afsonet.

De indsatte i lukkede fængsler og arresthuse skal have afsonet mindst 1/4 af straffen, før de kan få udgang. Desuden skal der være gået 10 uger fra indsættelsen, og den indsatte skal have opholdt sig 7 uger i institutionen. Er straffen på 5 til 8 år, kan man dog tidligst få uledsaget udgang, når en tredjedel af straffen er afsonet. Er straffen på 8 år eller længere tidsbestemt straf, kan man som regel først få ledsaget udgang, når en tredjedel af straffen er afsonet, og uledsaget udgang, når halvdelen af straffen er afsonet.

Man får kun lov til udgang, hvis personalet ikke mener, at man vil prøve at flygte, begå ny kriminalitet eller på anden måde misbruge udgangen. Somme tider kan man kun få lov til udgang, hvis en ansat fra fængslet er med.

Disciplinærstraf kan begrænse indsattes mulighed for kontakt med pårørende (ikke nærtstående).

Hvis man som varetægtsarrestant eller afsoner bryder ordens- og sikkerhedsmæssige regler i kriminalforsorgen, risikerer man at få en disciplinærstraf. Denne straf kan indebære et midlertidigt udgangsforbud samt midlertidig begrænsning af retten til besøg, brevveksling og telefoni.

Bemærk, at kriminalforsorgen ikke må underrette relevante pårørende om, at indsatte har fået en disciplinærstraf, med mindre den indsatte samtykker dertil. Der er derfor risiko for, at fx udgang eller besøg aflyses med kort varsel, uden at kriminalforsorgen kan begrunde hvorfor.

Læs mere om disciplinærstraffesystemet i kriminalforsorgen

Hele familien bliver påvirket, når et familiemedlem kommer i fængsel. Læs mere om, hvordan du kan hjælpe børnene, og hvilke muligheder der er for hjælp og støtte til både børn og voksne.

Læs mere
Billedet er af et skrivebord og stol fra en besøgslejlighed i Herstedvester Fængsel