Gå til indhold

Frederikssund Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Frederikssund Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Løsladelseskoordinator: Anne Jensen
Udslusningskoordinator: Vibeke Lene Rasmussen
Exit-koordinator: Jacob Holm Jørgensen
Psykiatrikoordinator: Dorthe Bangshof
Sikker mail: dengodeloesladelse@frederikssund.dk

Borgere over 30 år
Jobcenter Frederikssund
Torvet 2
3600 Frederikssund

Anne Jensen
Tlf. 4735 1500
Direkte tlf. 4735 1484
Sikker mail dengodeloesladelse@frederikssund.dk
Emnefelt: Att. Anne Jensen

Borgere 18-30 år
Jobcenter/Ungekontakten
Odinsvej 4H
3600 Frederikssund

Anders Schwerdfeger Jepsen
Tlf. 4735 1500
Direkte tlf. 4735 1598
Sikker mail dengodeloesladelse@frederikssund.dk
Emnefelt: Att. Anders Schwerdfeger Jepsen

Familieafdeling
Tlf. 4735 1500
Sikker mail dengodeloesladelse@frederikssund.dk
Emnefelt: Att. Familieafdelingen

Henvendelse til sikker mail om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: Folkeregistret)
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post (Emnefelt: Team Ydelse/Digital Post)
 • ansøgning om betaling af husleje (Emnefelt: Team Ydelse/Husleje)
 • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • etablering af udslusningsmentor (Emnefelt: Udslusningsmentor)
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse (Se også “Andre kontakter”)
 • bolig og uddannelse (Emnefelt: Den rette kontaktperson/Bolig/Uddannelse)
 • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser (Emnefelt: Den rette kontaktperson/personundersøgelse)
 • bande-exit (Emnefelt: Jacob Jørgensen/Bande-exit)
 • opdatering og evaluering (Emnefelt: Anne Jensen)

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Familieafdelingen Frederikssund
Parkvej 1
3630 Jægerspris
Tlf. 4735 1000
Sikker mail dengodeloesladelse@frederikssund.dk
Emnefelt: Att. Familieafdelingen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Laila Lunddorf
Tlf. 47351604
E-mail sikkerpost@frederikssund.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Senest 1 mdr. før løsladelsen skal Ydelseskontoret, Team kontanthjælp, Borgerservice have ansøgning samt dokumentation for økonomi og udgifter under fængsling.
Senest 14. dag. før løsladelsen skal Ydelseskontoret, Team kontanthjælp, Borgerservice, tage stilling til om det forventes at borgeren er berettiget til engangshjælp.
Borgeren skal på løsladelsesdagen møde personlig i Jobcentret Lundevej 9 A, 3600 Frederikssund og stille sig til rådighed.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Der kan på forhånd tilsendes et ansøgningsskema til jobcenteret efter aftale.
Det vil være at foretrække, at borger selv møder på jobcentret, men såfremt dette ikke kan lade sig gøre,
kan en godkendelse omkring rådighed gives pr. telefon ved kontakt til jobcenteret:
Jobcenter Frederikssund
Torvet 2
3600 Frederikssund

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Novavi
Daglig leder
Mette Graakjær
E- mail megr@laenke-ambulatorierne.dk

Ansvarlig hos kommunen:
Social Service Frederikssund
Tlf. 4735 1435
Sikker mail dengodeloesladelse@frederikssund.dk
Emnefelt: Att. Social Service/Misbrug

Øvrig behandling
Besked om koordinering af øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk sendes til:
Familieafdelingen
Tlf. 4735 1500
Sikker mail dengodeloesladelse@frederikssund.dk

For borgere på førtidspension
Besked om ophør af ydelse ved indsættelse sendes til:
E-mail Udk@atp.dk

KSP-Samarbejdet
Henvendelser angående KSP-samarbejdet rettes til:
Dorthe Bangshof
Tlf. 47351505.
Sikker mail dengodeloesladelse@frederikssund.dk