Gå til indhold

Ballerup Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Ballerup Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Center for Social og Arbejdsmarked
Forebyggelse og Kriminalitet
Ballerup Rådhus
Hold-an vej 7
2750 Ballerup

Udslusningskoordinator:
Linda Liebst Nielsen. Tlf.: 23 60 23 58
Jacob Hedemand, Tlf.: 20 15 05 41
Sikker mail: forebyggelseogkriminalitet@balk.dk

Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, Att.: Forebyggelse og Kriminalitet

 • Henvendelse hertil om:
 • Koordinering af handleplaner
 • Koordinering af løsladelsesmøder
 • Uddannelse ved løsladelse
 • Øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • Bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Økonomisk hjælp til indsatte:
LAS §29 – dækning af boligudgifter
Ansøgning om hjælp til dækning af boligudgifter under indsættelse bør ske hurtigt muligt efter indsættelsesdatoen.
Ansøgningen sker ved digital ansøgning: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=d7d9b30a-df33-485d-aa69-fd4445b2d022

Hvis ansøger ikke har NemID/MitID kan der ansøges via ovenstående link ved at anvende manuelt login.
Ansøgningen ledsages af dokumentation i form af:

 • Udspecificeret giro /PBS-oversigt, hvor man kan se leje, varme, vask m.m.
 • Udspecificeret giro /PBS-oversigt, med oplysning om el.
 • Dokumentation for eventuel formue, herunder bil, og fast ejendom
 • Bankudskrifter for de sidste 3 måneder, på alle konti
 • Kopi af alle indtægter (dusørsedler) fra fængslet hver måned.
 • Dokumentation på evt. lejeindtægt
 • Dokumentation på hvornår varetægtsfængsling/afsoning starter og forventet løsladelse, (eller endelig dom).
 • Er ansøger gift, så skal der ligeledes indlevere dokumentation fra ægtefællen om formue, pensioner, indtægter, kontoudskrifter, bil osv.

Sikring af forsørgelse ved løsladelse – Engangshjælp jf. LAS 25a, stk. 4
Ansøgning om engangshjælp ved løsladelse, bør ske hurtigst muligt eller 4 uger før løsladelsen. Overholdes dette, vil ansøger få svar på sin ansøgning om engangshjælp 14 dage før løsladelsen som loven foreskriver.
Ansøgningen sker ved digital ansøgning via: https://www.borger.dk eller ved at indsende udfyldt ansøgning om hjælp til forsørgelse.
Link til blanket til ansøgning om forsørgelse: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ko534.pdf
Hvis ansøger ikke kan ansøge digitalt, anvendes ovenstående blanket og dokumentationer til sagen skannes og sendes til kommunen på borger@balk.dk, att. Ydelser.
Husk, at skrive emnefeltet ”Ansøgning om forsørgelse ved løsladelse”.

Ansøgningen ledsages af dokumentation i form af:

 • Oplysning om løsladelsesdato
 • Oplysning om løsladelsespenge

Er der ikke medsendt dokumentation kan ansøgningen alene behandles som en sag om engangshjælp ved løsladelse.
Skal der ligeledes søges om løbende forsørgelse, bør ansøgningen ledsages af dokumentation i form af:

 • Kontoudtog (alle konti) for de seneste 3 måneder
 • Dokumentation for eventuel formue, herunder bil, og fast ejendom.
 • Er ansøger gift, skal der indsende tilsvarende dokumentation for ægtefælle

Ballerup Kommune har ikke mulighed for at lave kontante udbetalinger til ansøger, ansøger skal have en Nemkonto.

Andre kontakter:
CPR og Kontrol:
Indsættelse
Kriminalforsorgen giver, jævnfør de gældende regler på området, besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.
Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til:
Sikker mail cprogkontrol@balk.dk, emnefelt: Att. CPR og Kontrol
Tlf. 44 77 16 29.

Digital Post
Fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post sendes til:
Borgerservice
E-mail borger@balk.dk

Misbrugsbehandling: (også for varetægtsarrestanter)
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Brydehuset (Ballerup Kommunes misbrugscenter)
Brydehusvej 12
2750 Ballerup
Sikker mail brydehuset@balk.dk
Emnefelt: Vedr. misbrugsbehandling af personer indsat i varetægt/God Løsladelse

Bolig
Henvendelser vedrørende boligsituation/behov før løsladelse kan rettes til:
Center for By & Miljø – Boligkontoret
Tlf.: 4477 1800 (hver dag fra kl. 9.00-12.00), evt. til kontaktperson, Kim Pasternak, Tlf.: 44 77 21 20
Sikker mail til boligkontor@balk.dk
Emnefelt: boligansøgning – god løsladelse

For unge under 18 år:
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Center for social og Arbejdsmarked
Forebyggelse og Kriminalitet
Ballerup Rådhus
Hold-an vej 7
2750 Ballerup
Tlf. 44772000
E-mail Forebyggelseogkriminalitet@balk.dk
Kontaktpersoner:
Ann-Charlotte Nielsen, Tlf.: 20 53 48 88
Charlotte Nielsen, Tlf.: 23 60 73 81