Gå til indhold

Kalundborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Kalundborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Kalundborg
Torvet 3
4400 Kalundborg
Sikker mail sikkerpost@kalundborg.dk

Håndholdt indsats under varetægt og afsoning
Tilbuddet henvender sig til dig der er varetægtsfængslet eller afsoner en dom og er fra Kalundborg kommune. Du vil få tilknyttet en inklusionskonsulent som vil følge dig gennem din fængsling og støtte dig i retningen mod beskæftigelse eller uddannelse i forbindelse med løsladelsen.

Inklusionskonsulent
Mette Hansen
mthe@kalundborg.dk
40269963

KSP-samarbejdet
Henvendelser vedrørende KSP-samarbejdet rettes til:
Inklusionskonsulent
Mette Hansen
mthe@kalundborg.dk
40269963

For klienter under 30 år:
Mette Hansen
E-mail mthe@kalundborg.dk
Direkte tlf: 59 53 41 06
Mobil: 40269963

For klienter over 30 år:
Mette Hansen
E-mail mthe@kalundborg.dk
Direkte tlf: 59 53 41 06
Mobil: 40269963

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • bolig
 • uddannelse
 • bande-exit
 • §808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Forsørgelse og beskæftigelse

Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Spørgsmål om forsørgelse afklares på løsladelsesmødet.
Hvor der typisk vil være tale om kontanthjælp, sikrer Jobcentrets repræsentant kontakt til Ydelseskontoret.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte: 
Ved samme møde sikres, at den indsatte får aftalt møde med sagsbehandler i Jobcentret.

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret: 
Spørgsmål om forsørgelse afklares på løsladelsesmødet. Hvor der typisk vil være tale om kontanthjælp sikrer Jobcentrets repræsentant kontakt til Ydelseskontoret.
Ved samme møde sikres, at den indsatte får aftalt møde med sagsbehandler i Jobcentret.
Se under “Hovedkontakt”.

Ansvarlige hos kommunen:

Sagsbehandler
Inge Ottesen
Sikker mail sikkerpost@kalundborg.dk

Sagsbehandler
Eva Quist
Sikker mail sikkerpost@kalundborg.dk

Førtidspensionister/pensionister:
Sagsbehandler
Birthe Poulsen
Sikker mail sikkerpost@kalundborg.dk

For unge under 18 år 
Besked om koordinering sendes til:

Ved varetægtsfængsling:
Såfremt den unge ikke er varetægtsfængslet i surrogat, men i en af Kriminalforsorgens arrester, orienterer Kriminalforsorgen Børn og Familie.
Ved indsættelse, overflytning eller løsladelse kontaktes Børn og Familie inden for kommunens åbningstid.
Er det uden for kommunens åbningstid, kontaktes Peter Haahr ved socialvagten gennem Midt- og Vestsjællands Politi.

Behandling af sager før dom:
Sager af en særlig alvorlig karakter behandles på ungesamråd. Det er anklagemyndigheden som visiterer disse sager.
Sagerne omhandler unge fra 15 år og op til det 18. år. Det er unge som er sigtet for strafbare forhold, som kan give fra 30 dages fængsling.
Typisk vil det være sager som handler om røveri, grov vold med skade til følge, voldtægt, omfattende indbrudstyverier, groft hærværk.
Derudover drøftes sager med § 78.2 afsoning med henblik på en vurdering af om der skal findes mulighed for et alternativt afsoningssted.
Der skal ikke besluttes et konkret afsoningssted.

I andre sager udarbejder Kalundborg Kommune efter anmodning en udtalelse til retten med henblik på at give en beskrivelse af den unge, og eventuelt stille nogle konkrete vilkår op.
Der indstilles som udgangspunkt til at et eventuelt tilsyn overgår til Kriminalforsorgen ved det 18. år.

Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter:
Opstart, og senere koordinering af forløbet sker i forbindelse med løsladelsesmødet mellem Kriminalforsorgen og sagsbehandler fra Jobcentret.
Dette samarbejde kan tillige involvere andre forvaltningsenheder i kommunen.
Jobcentrets sagsbehandler er umiddelbart ansvarlig for indkaldelse af disse enheder.

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Børn og Familie
Sikker mail sikkerpost@kalundborg.dk
Emnefelt: Fagchef børn og unge.

Afdelingsleder Julie Folke Jacobsen eller Faglig koordinator Louise Christensen
E-mail Julie.jacobsen@kalundborg.dk // louise.christensen@kalundborg.dk

For varetægtsfængslede
Eventuelt særlige aftaler om varetægtsarrestanters forsørgelse i forbindelse med løsladelse:
Kriminalforsorgen har pligt til at vejlede og bistå en varetægtsarrestant for at begrænse de
erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige ulemper, der følger af varetægtsfængslingen.
Kriminalforsorgen skal i den forbindelse formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.
Kriminalforsorgen har endvidere i en lang række tilfælde underretningspligt overfor andre offentlige myndigheder, hvis den indsatte modtager en offentlig ydelse.
Kriminalforsorgen/fængslet assisterer borgeren i at hente ansøgningsskema om forsørgelse og oplysningspligt på Borger.dk.

Borgeren skal orienteres om, at nedenstående dokumentation skal afleveres:

 • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
 • Dokumentation for udgifter
 • De sidste 3 måneders kontoudtog
 • Totaloversigt fra bank

Varetægtsarrestanter, der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.:
Borgeren skal møde på løsladelsesdagen på:
Jobcenteret
Torvet 3
4400  Kalundborg

Borgeren medbringer ansøgning om forsørgelse og dokumentation, medmindre dette er sendt elektronisk.

Borgeren skal fremmøde i tidsrummet:
Mandag-onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-13.00 og 15.00-17.00
Fredag: 10.00-13.00

For §78
Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag:
Den respektive sagsbehandler deltager i handleplansmøder ligesom eventuelle jobsamtaler kan afholdes på institutionen.

§78-afsoning med henblik på misbrugsbehandling:
Center for Misbrug
Slagelsevej 35b
4400 Kalundborg

Centerchef
Mille Schjoldan
Tlf. 5953 5656
E-mail mille.schjoldan@kalundborg.dk

§78-afsoning for unge under 18 år:
Afdelingen for børn og familie
Sikker mail sikkerpost@kalundborg.dk
Emnefelt: Julie Folke Jacobsen
Tlf. 5953 5435
E-mail Julie.Jacobsen@kalundborg.dk

For øvrige §78-afsonere:
Voksen- og specialcentret
Sikker mail sikkerpost@kalundborg.dk
Emnefelt: Lisbeth Brügge

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedrørende misbrugsbehandling:
Rusmiddelteamet
Rynkevangen 14B
4400 Kalundborg
Tlf: 59535455

Telefontider er:
Mandag: 08:00-10:00
Tirsdag: 08:00-10:00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 08:00-10:00
Fredag: 08:00-10:00

Centerchef
Randi Brodin
E-mail rdbr@kalundborg.dk
Direkte tlf: 5953 5654 / 40180813

Afdelingsleder
Mikkel Tilsted
E-mail mirt@kalundborg.dk
Direkte tlf: 5953 5652