Gå til indhold

Københavns Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Københavns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere. God Løsladelse i Københavns Kommune er fordelt mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI), koordinerer indsatsen på tværs af Socialforvaltningen.

Jobcenter København, Ungecentret (JKU), koordinerer indsatsen på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

OBS!:  Alle henvendelser vedrørende initiativ til koordinering af handleplaner og KSP-henvendelser skal rettes til Københavns Kommunes fælles postkasse:

Sikker mail: godloesladelse@bif.kk.dk

Se også “Koordinering” under “Andre kontakter” for yderligere opmærksomheder.

Hovedkontakt:

For andre henvendelser end koordinering af handleplaner, kontakt forvaltningerne:

Socialforvaltningen
Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)
H.C. Andersens Boulevard 25, 1.
1553 København V
Sikker mail: eki@kk.dk
Tlf. 2169 4395

Åbningstider:
Mandag-fredag: kl. 9.00-15.00

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Jobcenter København
Gammel Køge Landevej 43
2500 Valby
Tlf. 8256 5682/2677 7581
Sikker mail: bifjkufremskudtbeskaeftigelse@kk.dk

Åbningstider:
Mandag-onsdag: kl. 8.30-16.00
Torsdag: kl. 8.30-15.30 (15.30-17.00 mulighed for samtale efter tidsbestilling)
Fredag: kl. 8.30-14.00

 

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Kommunen samarbejder med ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til
Stabschef kvalitet & Læring BBU

Katrine Wilms Binzer
E-mail: D67M@kk.dk
Tlf. 2526 4160

Indsættelse
Kriminalforsorgen giver, jævnfør de gældende regler på området, besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til:
Sikker mail folkeregister@kk.dk
Emnefelt: Att. Folkeregisteret

Øvrige beskeder om indsættelse:
Orientering om indsættelse sendes til Ydelsesservice, hvis borger modtager uddannelses- eller kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleks, sygedagpenge etc.

Orientering om indsættelse sendes til Borgercenter voksne, Enheden for Sociale Ydelser, samt til Udbetaling Danmark, hvis borger modtager førtidspension.

Ydelsesservice København
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Postboks 431
2500 Valby
Tlf. 8256 4000
Sikker mail kontanthjaelp@kk.dk.

Borgercenter Voksne, Enheden for sociale ydelser
Socialforvaltningen
Matthæusgade 1
1666 København V
Tlf. 3317 2534
Sikker mail socialeydelser@sof.kk.dk

Udbetaling Danmark via borger.dk eller med post til:
Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Tlf. 7012 8061

Underretning
Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.

Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder. Se retningslinjerne her.

Digital Post
Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

Blanketten sendes til:
Sikker mail digitalpostfritagelse@kk.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Digital Post

Husleje
Af Retssikkerhedslovens § 9 fremgår, at en person har ophold der, hvor personen har sin folkeregisteradresse eller sædvanligvis opholder sig. Det betyder, at hvis borgeren sædvanligvis opholder sig i en anden kommune end der, hvor folkeregisteradressen er, så er det den aktuelle opholdskommune, der har handle- og betalingsforpligtelsen for borgeren. Disse regler er gældende uanset, om borgeren er indsat til varetægtsfængsling, afsoning eller er i udslusningsforløb.

Ansøgning om betaling af husleje sendes til:

 • Ydelsesservice København, hvis borgeren modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse.
 • Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser, hvis borgeren modtager Førtidspension.

Vejledning og ansøgningsskema til LAS § 29 findes her.
Klik på ‘Søg hjælp til Indsatte’ for at åbne både elektronisk ansøgning og ansøgning pr. brev.

Ydelsesservice København skal hver eneste måned have tilsendt personens dusørsedler, for at kunne beregne den eventuelle hjælp korrekt, herunder hvis personen frasiger sig arbejde. Udgangspunktet for beregning af hjælpen er personens faktiske indtægter, medmindre personen frasiger sig arbejde, idet der så i stedet benyttes en gennemsnitlig månedlig indkomst med udgangspunkt i Kriminalforsorgens minimumstakster for dusør og kost

Kontaktoplysninger
Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser
Socialforvaltningen
Matthæusgade 1
1666 København
Tlf.: 3317 2534 (førtidspensionister)
Sikker mail sckfortidspension@sof.kk.dk

Ydelsesservice København
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Postboks 431
2500 Valby
Tlf. 8256 4000
Sikker mail kontanthjaelp@kk.dk.

Koordinering
Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen i alle de tilfælde, hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
God Løsladelse i Københavns Kommune har ansvar for at give en skriftlig tilbagemelding inden for 10 arbejdsdage efter henvendelsen. Københavns Kommune opfordrer til en praksis, hvor handleplansansvarlig i fængslet så vidt muligt besvarer Københavns Kommunes henvendelser inden for 10 hverdage.

Skrivelse vedr. initiativ til koordinering af handleplan mellem kommunen og Kriminalforsorgen sendes til Københavns Kommunes fællespost:

Sikker mail: godloesladelse@bif.kk.dk

For at fremskynde koordineringen i Københavns Kommune medsendes:

 • Handleplan
 • Risiko- og behovsvurdering – LS/RNR (hvis den er lavet)
 • Oplysninger om seneste bopælsadresse (hvis denne er registreret)

Løsladelsesmøde
Hvis afsoningsstedet finder det relevant pga. sagens kompleksitet eller andet, kan kriminalforsorgen indkalde til et møde i forbindelse med God Løsladelse. Foruden den indsatte, deltager en repræsentant fra afsoningsstedet, KiF København, som skal varetage tilsynet, hvis klienten løslades med tilsyn, og relevante parter fra Københavns Kommune (socialforvaltningen, Jobcenter København m.fl.).

Jobcenter København, Ungecentret samt Socialforvaltningen i København har som udgangspunkt mulighed for at deltage i løsladelsesmøder i hele landet.
Såfremt det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde i fængslet, kan et løsladelsesmøde ligeledes finde sted som videomøde med henblik på at planlægge og aftale den gode løsladelse.

Relevante tiltag/aftaler skal være på plads inden løsladelse.

Der koordineres altid med Socialforvaltningen i København og Jobcenter København, Ungecentret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Gældende regler og procedurer for løsladelsesmøder følges.

Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

Løsladelse
Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til:

Sikker mail folkeregister@kk.dk

Forsørgelse og beskæftigelse

Førtidspensionister
Der skal gives besked til Udbetaling Danmark tre uger før løsladelse, så udbetaling af pension kan iværksættes.

Uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere
For uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere tages kontakt til Københavns Kommunes Jobcenter (se under Hovedkontakt). Ansøgning om uddannelses- eller kontanthjælp bør sendes til kommunen senest tre uger inden forventet løsladelse.

Ophold i Danmark
Den indsatte vil få integrationsydelse, hvis vedkommende ikke har opholdt sig faktisk i Riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) i de seneste 9 ud af 10 år og ikke har arbejdstagerstatus. For at imødegå et eventuelt dokumentationskrav (efter løsladelsen) på ophold i Riget på baggrund af indsættelsesperioder, skal dokumentation på den indsattes indsættelsesperioder i de seneste 9 år fremsendes sammen med ansøgningen om uddannelses-/kontanthjælp til Ydelsesservice København. Derudover kan medsendes dokumentation, jf. https://www.kk.dk/artikel/integrationsydelse under punktet “Hvordan dokumenterer jeg ophold i Riget”.

Husk at mærke ansøgning ”God løsladelse”
Vejledning til ansøgning om enkeltydelser og uddannelses-/kontanthjælp findes her: https://www.kk.dk/enkeltydelser samt https://www.kk.dk/kontanthjaelp

Indsatte med mulighed for § 31-udgang
Indsatte møder op i Jobcenter København, gerne i god tid forinden løsladelsen (mindst mellem 2–3 uger), for at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet.

Den indsatte skal medbringe dokumentation med bekræftelse på løsladelsesdatoen og herudover medbringe følgende til Ydelsesservice:

 • En udfyldt ansøgning (mærke ”God løsladelse) om uddannelses- eller kontanthjælp. Skemaet kan udfyldes ved at logge på med NemID her. Alternativt kan skemaet tilgås og printes her.
 • Dokumentation for de seneste 3 måneders indtægter (uinteressant i fald den pågældende har været indsat mere end 3 måneder).
 • Dokumentation for de seneste 3 måneders indtægter (gælder ikke hvis den pågældende har været indsat mere end 3 måneder).
 • Kopi af kontoudtog for de senest 3 måneder for alle borgerens konti.
 • Dokumentation for formue (herunder friværdi i ejerbolig, (aktuel andelsværdi af andelsbolig, kopi af generalforsamlingens værdifastsættelse). Ved ejer og andelsbolig, ønskes oplysning om skyldigt beløb og evt. dokumentation for lånemuligheder i friværdi fra bank.
 • Billedlegitimation, pas, eller opholdstilladelse (lovligt ophold).
 • Kvitteringer for husleje, gas, el og varme. Hvis ejerbolig skal der medbringes dokumentation for termins- og fællesudgifter samt ejendomsskat.

Ud over dette skal følgende være bragt i orden/være dokumenteret for at sikre rettidig udbetaling:

 • NemKonto skal være oprettet
 • Skattekort/Frikort
 • Løsladelsesdato
 • Løsladelsespenge og ‘dusør’ (beløbsstørrelse)
 • Hvis bolig, medbringes dokumentation på boligudgifter med henblik på en evt. beregning af særlig støtte efter AKL § 34

Indsatte uden mulighed for § 31-udgang
Tre uger inden løsladelse underrettes Jobcenter København. I forbindelse med kontakten til Jobcentret sker rådighedsvurderingen, mens borgeren er indsat i samarbejde med Kriminalforsorgen og Jobcenter København.

Senest tre uger før løsladelse sender Kriminalforsorgen ansøgning om forsørgelse og dokumentation med samtykke fra indsatte til Ydelsesservice. Såfremt de almindelige betingelser er opfyldt, så udbetales hjælpen samme dag, indsatte løslades (Ydelsesservice har brug for den samme dokumentation som nævnt ovenfor for indsatte, der har mulighed for en § 31 udgang).

Den indsatte skal møde i Jobcentret senest 4 hverdage efter vedkommendes løsladelse.

Varetægtsarrestanter
Varetægtsarrestanter vil ofte først kende løsladelsesdatoen, når den er umiddelbart forestående, hvorfor ovenstående frist på tre uger ikke nødvendigvis kan overholdes.

Varetægtsarrestanter, der løslades direkte fra retten, skal henvende sig i det relevante jobcenter og stille sig til rådighed. Selve ansøgningen af uddannelses- eller kontanthjælp foregår som ellers via nettet eller pr. brev.

Kontaktoplysninger
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen:
Jobcenter København
Gammel Køge Landevej 43
2500 Valby
Tlf. 8256 5682/2677 7581

Åbningstider:
Mandag-onsdag: kl. 8.30-16.00
Torsdag: kl. 8.30-15.30 (15.30-17.00 mulighed for samtale efter tidsbestilling)
Fredag: kl. 8.30-14.00

For kontakt vedrørende ledige borger under 30 år:
Sikker mail: bifjkufremskudtbeskaeftigelse@kk.dk

For kontakt vedrørende ledige over 30 år, som umiddelbart er klar til at komme i arbejde samt ledige akademikere:
Sikker mail: amc@bif.kk.dk

For kontakt vedrørende sygemeldte borgere, borgere i fleksjob, revalidering eller handicap:
Sikker mail: bifjka@bif.kk.dk

Jobcenter København – Center for Jobindsats:
For borgere over 30 år, som er et stykke fra arbejdsmarkedet, og ledige borgere som er omfattet af integrationsloven:
Musvågevej 15
2400 København NV
Sikker mail: bifjki@bif.kk.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9.00-15.00
Fredag: kl. 9.00-14.00

Uddannelse
Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb:

 

  • Københavns Ungeindsats (KUI) tilbyder rådgivning og hjælp i forbindelse med uddannelsesvejledning. KUI kan blandt andet hjælpe med afklaring omkring valg af uddannelse, finde frem til den uddannelse der bedst passer til den unge samt hjælp til at søge ind på og blive tilmeldt en uddannelse.

Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og KUI i forbindelse med udslusningen:

 

  • I forbindelse med koordinering af handleplan for borgere under 25 år, tages der stilling til om der er behov for at inddrage KUI.

Københavns Ungeindsats
Gammel Køge Landevej 43
2500 Valby
Sikker mail: kui-bif@kk.dk

Misbrugsbehandling
Koordineringen af indsatsen for stofafhængige følger den ovenstående proces for koordinering af handleplaner.

Kriminalforsorgen skal sikre, at God Løsladelse i Socialforvaltningen i København (GL SOF) får de oplysninger, GL i SOF anmoder om til brug for koordinering med Center for Rusmiddelbehandlingsvisitation til behandling for stofmisbrug. Det kan typisk være oplysninger om:

 • Behandlingsforløb under afsoning,
 • Vurdering af behandlingsbehov efter løsladelse
 • Medicin/substitutionsbehandling

Behandlingsvilkår i forbindelse med prøveløsladelse
Hvis der er tale om prøveløsladelse med behandlingsvilkår, fremsender Kriminalforsorgen senest 14 dage før koordineringsmødet en beskrivelse af evt. behandlingsforløb i fængslet.

Ved opioder /substitutionsbehandling skal der, inden borger bliver løsladt, være lavet en aftale om hvor f.eks. metadon udleveres fra løsladelsestidspunktet.

Henvendelser vedr. akut sagsbehandling
Hvis der opstår akutte problemer, hvor der er behov for sagsbehandling kan Rusmiddelbehandling København, Borgercenter voksne, Københavns Kommune kontaktes.
Da der er 14 dages behandlingsgaranti, kan behandling først påbegyndes ved løsladelse eller tidligst 14 dage før løsladelse.

Kontakt venligst Rusmiddelbehandling København for en konkret aftale forud for  løsladelse.

Man skal altid ringe og lave en konkret aftale om et møde med Rusmiddelbehandling København ved løsladelse, inden borgeren reelt løslades.

Det er borger selv, der kan vælge hvilket center han/hun ønsker, da de ikke er distriktsopdelt.

Behandling af alkohol, hash, kokain og centralstimulerende stoffer
Åbnings- og telefontider:
Mandag og torsdag: 8-12 og 15-18
Tirs., ons. og fredag: 8-12

Kontaktoplysninger
Rusmiddelbehandling Spaniensgade
Spaniensgade 25
2300 København S
Tlf. 3317 8600
Sikker mail: rusmiddel.spaniengade@kk.dk

Rusmiddelbehandling Nørre Voldgade
Nørre Voldgade 15, 1
1358 København K
Tlf. 3317 3316
Sikker mail: rusmiddel.noerrevoldgade@kk.dk

Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade
Hørsholmsgade 20
2200 København N
Tlf. 3317 8040
Sikker mail: rusmiddel.hoersholmsgade@kk.dk

Behandling af opioder /substitutionsbehandling (fx heroin)
Åbnings- og telefontider:
Mandag, tirsdag og torsdag og fredag: 9-12.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 16-18.00

Kontaktoplysninger
Rusmiddelbehandling Prags Boulevard
Prags Boulevard 55
2300 København S
Tlf. 3317 8470
Sikker mail: rusmiddel.pragsboulevard@kk.dk

Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé
Vigerslev Allé 1A
2450 København SV
Tlf. 3317 5660
Sikker mail: rusmiddel.vigerslevalle@kk.dk

Rusmiddelbehandling Ørnevej
Ørnevej 33-352400 København NV
Tlf. 3317 8540
Sikker mail: rusmiddel.oernevej@kk.dk

Bekymring for radikalisering

Kriminalforsorgens personale er uddannet i at identificere bekymringstegn i forhold til radikalisering. En bekymring kan for eksempel opstå på grund af den indsattes udsagn, adfærdsændringer, materiale fundet i den indsattes varetægt, mv.

I Kriminalforsorgens Sikkerhedsenhed bliver alle bekymringer fra de forskellige institutioner analyseret af et team, der i deres behandling af sagen inddrager resultatet af den indsattes risiko- og behovsvurdering.

Alle bekymringsindberetninger videre sendes til PET, de vurderer hvilke bekymringer der sendes videre til de enkelte infohuse.

Kriminalforsorgen deler bekymringerne i 3 kategorier, hvor kategori 3 er den mest bekymrende og 1 den mindst bekymrende.

Såfremt klienten er på fri fod, vil man anmode kriminalforsorgen i friheden om at løfte sagen ind i infohuset.

Såfremt der er tale om en klient som er indsat i en af kriminalforsorgens institutioner og man vurderer at klienten er i en kategori 2 og 3 bekymring, vil i de fleste tilfælde føre til en afklarende samtale med vedkommende borger. Kriminalforsorgen vil med afsæt i samtalen og/eller vurderingen, arbejde videre med borgeren og bekymringen. Såfremt klienten forventes løsladt til Københavns kommune, vil man inddrage infohuset i arbejdet, senest 3 måneder før forventet løsladelse. I konkrete sager tidligere, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt.

I Infohusets arbejdsgruppe bliver der af Kriminalforsorgen, BIF og SOF i samarbejde med den indsatte, lavet en tværfaglig og velkoordineret samarbejdsaftale for den indsatte.

Infohuset har til formål at kvalificere indkomne bekymringer om radikalisering, som blandt andet modtages fra kommunens frontpersonale. Infohuset er tværsektorielt og består af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Københavns Politi, SSP samt Kriminalforsorgen. Infohusets arbejdsgruppe mødes flere gange om måneden, hvor indkomne sager drøftes med henblik på eventuel indsats, eksempelvis i form af et mentorforløb eller støtte til uddannelse – og beskæftigelse.

Københavns Kommunes infohustovholderfunktion i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er kommunens indgang til håndtering af bekymringshenvendelser om ekstremisme du kan kontakte os via e-mail kkinfohustovholder@kk.dk eller via den nationale hotline 41 74 90 90, der visiterer din bekymring til det relevante infohus og kommune. Læs mere herom på: Forebyggelse af ekstremisme | Forebyggelse af ekstremisme (kk.dk)

Personundersøgelser (§808)
Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

Beskeden sendes til:
Kriminalforsorgen skal henvende sig skriftligt til Socialforvaltningen, Ydelsesservice eller Jobcentret (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen). Henvendelsen skal indeholde en konkret beskrivelse af, hvilke sagsakter man ønsker fremsendt.

Henvendelse kan endvidere ske telefonisk eller ved personligt fremmøde, idet Kriminalforsorgen ikke altid er bekendt med, hvad der foreligger af relevant materiale, eller fordi sagen haster.

Socialforvaltningen skal senest 10 hverdage efter modtagelsen af Kriminalforsorgens henvendelse fremsende de ønskede sagsakter.

Kriminalforsorgen kan med borgerens samtykke og anklagemyndighedens tilladelse, videregive personundersøgelsen til Københavns Kommune, hvis kommunen anmoder herom.
Videregivelse forudsætter samtykke fra borgeren samt som udgangspunkt at anklagemyndigheden har givet tilladelse til dette. Ønsker Københavns Kommune resultatet af undersøgelsen skal der konkret redegøres for behovet for at få tilsendt oplysninger fra personundersøgelsen, og herunder specifikt hvilke oplysninger der er brug for. Ikke mindst i de tilfælde hvor kommunen ønsker hele personundersøgelsen tilsendt skal der foreligge en konkret begrundelse for dette.

Opdatering og evaluering
Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.

For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer:
Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI)
Sikker mail: eki@kk.dk

Og

Københavns Kommunes jobcenter
Gammel Køge Landevej 43
2500 Valby
Sikker mail: bifjkufremskudtbeska@bif.kk.dk