Gå til indhold

Whistleblowerordning

Billede af en fløjte

Kriminalforsorgens whistleblowerordning giver mulighed for at indsende oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i kriminalforsorgen. Ordningen kan benyttes af ansatte, tidligere ansatte, personer, der endnu ikke er ansat i kriminalforsorgen, og samarbejdspartnere.

Kriminalforsorgens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en uvildig part i kriminalforsorgen, som kan undersøge forholdene nærmere.

Whistleblowerordningen er et supplement til mulighederne for at tale med sin leder, HR-enheden eller tillidsrepræsentanten, hvis man oplever strafbare eller andre alvorlige forhold i kriminalforsorgen.

Whistleblowerordningen kan være aktuel at benytte, hvis man bliver opmærksom på forhold såsom overtrædelse af tavshedspligten eller misbrug af økonomiske midler, og man samtidig oplever, at man ikke har nogen at give sin viden videre til – eller at man ønsker at videregive oplysningerne anonymt. Det kan for eksempel også være sager, der handler om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen om magtanvendelse eller retningslinjer om modtagelse af gaver.

Hvad sker der med en indberetning?

I kriminalforsorgen kan whistleblowerordningen benyttes af ansatte i alle kriminalforsorgsområder inklusive Færøerne, samt i direktoratet og Kriminalforsorgen i Grønland. Ordningen kan også bruges af tidligere ansatte og af personer, der endnu ikke er ansat i kriminalforsorgen samt af kriminalforsorgens samarbejdspartnere.

Indberetningerne til whistleblowerordningen sker gennem et it-system, der er placeret hos en ekstern leverandør. It-systemet sender automatisk en mail til to medarbejdere i whistleblowerenheden i Koncern Jura i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Når whistleblowerenheden i Koncern Jura modtager en indberetning, vurderes det først, om der er grundlag for en egentlig behandling af sagen. Hvis der er behov for flere oplysninger, kan der sendes opklarende spørgsmål til whistlebloweren gennem it-systemet. Det gælder også til anonyme afsendere, da whistlebloweren får en kode gennem it-systemet, og derfor ikke behøver at afgive kontaktoplysninger. Whistlebloweren kan dermed bevare anonymiteten, logge ind og tilføje oplysninger, så længe sagen er aktiv.

Er der grundlag for videre undersøgelser og vurdering af eventuelle disciplinære sanktioner eller endog politianmeldelse, går indberetningen videre til den relevante centerdirektør eller sekretariatschef i kriminalforsorgen.

Sådan indsender du en indberetning

Du kan indsende en indberetning via følgende link: https://krfo.sit-wb.dk/#

Kriminalforsorgen anbefaler, at løsningen med at indsende din indberetning via linket anvendes af hensyn til beskyttelse af identitet og personlige oplysninger m.v. Det er dog også muligt at sende en indberetning via mail til: whistleblower@krfo.dk eller via brev mærket ”FORTROLIGT” til:

Direktoratet for Kriminalforsorgen
att. Enhedsleder Vibeke Greve eller chefkonsulent Hanne Olesen
Koncern Jura
Strandgade 100
1401 København K

Hvis oplysninger indberettes til whistleblowerportalen via ovenstående link til portalen på kriminalforsorgens hjemmeside fra en computer, der er på kriminalforsorgens netværk, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på netværket. Denne risiko for logning kan undgås ved at taste selve web-adressen i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet myndighedens netværk, ved at benytte TOR lignende browser eller egen privat VPN.

For brugerne uden for kriminalforsorgens netværk vil besøg på denne side og omdirigering til portalen også logges i en vis udstrækning. Denne risiko for logning kan undgås også ved at benytte TOR lignende browser eller egen privat VPN.

Læs mere

Fælles retningslinjer for whistleblowerordninger på statens område
Ramme- og procesbeskrivelse for whistleblowerordningen i kriminalforsorgen
Oversigt over processen hos kriminalforsorgen
Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed
It-teknisk beskrivelse af whistleblowerportal
Aktiviteter i kriminalforsorgens whistleblowerordning 2022
Aktiviteter i kriminalforsorgens whistleblowerordning 2023