Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Fanø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Fanø Kommune
Socialforvaltningen
Skolevej 5-7
6720 Fanø

Udslusningskoordinator:
Mette von Qualen
Tlf. 7666 0660
Direkte tlf. 7666 0624
Sikker mail Godlosladelse@fanoe.dk
Emnefelt: Mette von Qualen/ Det relevante område

Husk emnefeltet:

Det er vigtigt, at der i emnefeltet på mailen skrives ét af nedenstående emneord, således henvendelsen kan sendes videre til den relevante medarbejder/afdeling i kommunen:

 • Tilsigelse til afsoning
 • Besked om indsættelse til folkeregisteret
 • Løsladelse
 • Overførsel
 • Varetægtsfængsling
 • Udeblivelse fra afsoning
 • Fodlænke
 • Digital post
 • Koordinering af handleplan
 • Løsladelsesmøder
 • Ansøgning om sociale ydelse
 • Misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling
 • Bolig og uddannelse
 • Personundersøgelse
 • Bande- exit og radikalisering
 • KSP samarbejde
 • Henvendelse fra Kriminalforsorgen om kontakt
 • Aflysning af tilsigelse til afsoning

Andre kontakter:

For varetægtsarrestanter
Særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse:
Der er indgået aftale mellem Politiet på Fanø, Kriminalforsorgen og Fanø Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå. Aftalen gælder borgere fra Fanø Kommune hvis sag behandles af Fanø Politi.
Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse har brug for hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
Fanø Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige, at der skabes en kontakt til den løsladte hos kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp om samtidig ønsker at modtage hjælp.

Politiets opgave i forbindelse med Projekt God Løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Socialforvaltningen Fanø Kommune. Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug for hjælp, og i disse tilfælde kontaktes Mette Von Qualen.
Vedrørende anholdelse eller arrestanter som løsladelse i retten underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.

Varetægtsarrestanter kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.:
Socialafdelingen
Skolevej 5-7, Nordby
6720  Fanø
Daglig åbningstid kl. 10-12, torsdag også kl. 15-17

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling rettes til:
Center for Misbrug
Bakkevej 6
6700 Esbjerg
Manuela Sendzikowski
E-mail masen@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 6423
Sikker mail b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
Emnefelt: Att.: Manuela Sendzikowski, Center for Misbrug, Esbjerg

OBS:

Såfremt der er tale om borgere med misbrugsproblematikker deltager kontaktpersonen fra Center for Misbrug, Esbjerg allerede ved løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse. Ved løsladelsesmødet koordineres handleplaner med Fanø Kommune. Der indhentes samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysninger til brug for udredning. Udredning danner grundlag for behandlingstilbud og bevilling.

Kontaktpersonen udarbejder en social udredning som består af 2 dele. Den første del indeholder personlige oplysninger, og anden del indeholder analyse, vurdering og bevilling i forhold til misbrugsbehandling.

Evt. personundersøgelse (§808 ved betingede domme) kan rekvireres ved Kriminalforsorgen i Frihed, Skolegade 31,1,. 6700 Esbjerg.

Husk at give Fanø Kommune ved Margrethe Laursen besked om, at der er taget kontakt til Center for Misbrug, Esbjerg
vedrørende misbrugsbehandling i forbindelse med løsladelse.

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
E-mail Sikkerpost-social@fanoe.dk
Tlf. 76660660