Gå til indhold

Søgeresultater for:

Vordingborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Vordingborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Københavns Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Københavns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere. God Løsladelse i Københavns Kommune er fordelt mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Brugerundersøgelsen 2014 – Fængsler og arresthuse

Denne undersøgelse præsenterer de samlede resultater fra brugerundersøgelsen 2014. Brugerundersøgelsen er en omfattende spørgeskemaundersøgelse, som Kriminalforsorgen har gennemført for andet år i træk. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2014 (april)

Evaluering af Kokkeskolen

Evalueringen omhandler elever og underviseres erfaringer med kokkeskoleprojektet og restaurationsvirksomheden i Statsfængslet Vridsløselille, Jyderup og Vestre Fængsel. Linda Kjær Minke, lektor ved Syddansk Universitet, og Flemming Balvig, professor emeritus ved Københavns Universitet. Direktoratet for Kriminalforsorgen 2015 (maj)

Forvaring og udstrækning heraf – en gennemgang af forvaringssager

Rapporten gennemgår udviklingen i forvaringssager på Anstalten ved Herstedvester for perioden 1. januar 1990 til 31. december 2011. Hanne Høegh Rasmussen. Anstalten ved Herstedvester 2014 (april)

Straf og pædagogik under samme tag – en undersøgelse af ungeafdelingen i Statsfængslet Jyderup og de unge dømtes placering i Kriminalforsorgen

Rapporten omhandler en undersøgelse af den tidligere ungeafdeling i Jyderup Fængsel samt en undersøgelse af unge afsoneres placering i Kriminalforsorgen i årene 2007-2011. Natalia Bien og Anita Rönneling. Analyse & Evaluering 2014 (februar)

Klientundersøgelsen 2011 – delrapport om langtidsafsonere

Rapporten omhandler langtidsafsonere og er en del af klientundersøgelsen 2011. Langtidsafsonerne belyses i forhold til en lang række forhold såsom kriminalitet, psykiske lidelser og diverse baggrundsfaktorer. Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2014 (marts)

Klientundersøgelsen 2011 – delrapport om kvinder

Rapporten omhandler kvindelige klienter i Kriminalforsorgen. I rapporten belyses kvindernes personlige, sociale og kriminalitetsmæssige forhold, og den omfatter alle kvinder, der var registreret i Kriminalforsorgens klientsystem d. 31. januar 2011. Rapporten er en udløber af rapporten 'Klientundersøgelsen 2011'. Nadja Lund-Sørensen og Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2014 (september)

Evaluering af pilotprojekt med modtagelsesafdeling i Statsfængslet ved Sønder Omme

Rapporten omhandler et pilotprojekt om en modtagelsesafdeling på Statsfængslet ved Sdr. Omme. Rapporten er en erfaringsopsamling, der belyser styrker og udfordringer i forbindelse med etableringen af modtagelsesafdelingen. Formålet med undersøgelsen har således været at indsamle erfaringer, som kan anvendes i forbindelse med udmøtningen af flerårsaftaleprojektet om at etablere modtagelsesafdelinger eller -procedurer på samtlige fængsler. Susanne Clausen og Dorte Stenbæk Bentsen. Straffuldbyrdelseskontoret 2014 (november)

Evaluering af videreuddannelse af undervisere på erhvervsuddannelsesområdet

Rapporten er en temaanalyse i en evaluering af de første fire år med satspuljeprojektet ’Styrket uddannelse til indsatte’. Temanalysens genstandsfelt er en delindsats i projektet, der handler om at videreuddanne ansatte i Kriminalforsorgen, så de kan undervise de indsatte i fængslerne på erhvervsuddannelsesforløb. Der findes også en samlet evaluering af de første fire år med satspuljeprojektet Styrket uddannelse til indsatte: ’Mere kompetencegivende og målrettet uddannelse i fængslerne’ (2016). Dorte Stenbæk Bentsen. Analyse & Evaluering 2014 (oktober)