Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Visse sager om disciplinærstraffe kan blive genoptaget

Visse sager om disciplinærstraffe kan blive genoptaget

Højesteret slog i 2021 fast, at kriminalforsorgen havde ikendt en indsat en uberettiget disciplinærstraf. En række sager kan nu blive genoptaget.

I oktober 2021 slog Højesteret fast, at Kriminalforsorgen havde ikendt en indsat en uberettiget disciplinærstraf i form af strafcelle.

Med kendelsen fastslog Højesteret dermed, at kriminalforsorgen har haft en forkert praksis for ikendelse af visse disciplinærstraffe. Det betyder, at der kan være flere sager, hvor der ved en fejl er ikendt disciplinærstraf.

Som en konsekvens af kendelsen har indsatte og tidligere indsatte nu mulighed for at få genoptaget deres sager.

Konkret drejer det sig om sager, hvor kriminalforsorgen har ikendt disciplinærstraf i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 67, nr. 7 (overtrædelse af straffelovgivningen), men hvor samme forhold efter anmeldelse til politiet ikke har ført til en dom i det strafferetlige system. Eksempelvis fordi anklagemyndigheden har valgt ikke at rejse tiltale for forholdet (påtaleopgivelse). I de tilfælde har den indsatte eller tidligere indsatte mulighed for at søge om at få genoptaget sin sag.

Hvis en indsat eller tidligere indsat vil anmode om genoptagelse og eventuelt erstatning, skal henvendelsen stiles til det fængsel eller arresthus, hvor vedkommende afsonede, mens indgrebet fandt sted. Hvis fængslet eller arresthuset ikke længere findes, skal henvendelsen stiles til det områdekontor, som den pågældende institution hørte under.

Mulighed for erstatning
Bliver sagen helt eller delvist omgjort efter genoptagelsen vil den ikendte disciplinærstraf eller dele heraf som udgangspunkt blive anset som et uforskyldt indgreb, og den indsatte vil som udgangspunkt blive tilkendt erstatning.

Som udgangspunkt er det kun ansøgninger, der er indgivet senest tre år efter, der blev truffet afgørelse om eksempelvis påtaleopgivelse, som vil kunne udløse en erstatning, idet kravet forældes efter tre år.

Er der gået 10 år eller mere fra strafcelleanbringelsen er ophørt vil sagen under alle omstændigheder være forældet.

Fristen for at søge om erstatning for et uforskyldt indgreb udløber den 7. august 2022.