Gå til indhold

Interview med en indsat

En tremmedør åbnes. Man ser ikke et ansigt, kun en arm i en blå skjorte.

Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 1, og varetægtsbekendtgørelsens § 78, stk. 1, ret til at udtalelse sig og i den forbindelse at lade sig fotografere til medierne.

Denne ret kan dog – både for afsoner og varetægtsarrestanger – begrænses af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, for at beskytte ofre og pårørende eller for i øvrigt at modvirke en åbenbar krænkelse af retsfølelsen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 59, stk. 2. Derudover kan politiet af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed modsætte sig, at en varetægtsarrestant meddeles tilladelse til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotograferer til medierne, jf. varetægtsbekendtgørelsens § 78, stk. 2. Kriminalforsorgen foretager en konkret juridisk vurdering i hver enkelt sag. Det er derfor påkrævet, at der ansøges om tilladelse i hvert enkelt sag.

Såfremt du  ønsker at interviewe en indsat, skal du som nævnt ovenfor søge om tilladelse hertil.

Hvis du allerede har kontakt til den indsatte, skal du fremsende din anmodning til den institution, hvor den indsatte er indsat – med presse@krfo.dk cc. Hvis du ikke ved, hvor den indsatte er indsat, kan du fremsende din anmodning til Koncern Klientsagsbehandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen på klientsager@krfo.dk med presse@krfo.dk cc.

En ansøgning om interview skal indeholde:

  • En beskrivelse af formålet med interviewet, og hvilke emner interviewet vil indeholde. Dette er vigtigt, da der kan være forhold, som den indsatte ikke kan meddeles tilladelse til at udtale sig om, for eksempel indsattes sag/kriminalitet..
  • Oplysninger om, hvilket slags interview der ønskes. Om det for eksempel er til en avisartikel, en Pod-cast eller et TV-program.
  • Ansøgningen skal derudover indeholde konkrete kontaktoplysninger til dig: telefon, mail og eventuel adresse.

Efter tilladelse er meddelt

Hvis du meddeles tilladelse til at interviewe den indsatte, skal du kontakte den institution, hvor den indsatte er indsat for enten at få oprettet en telefontilladelse eller en besøgstilladelse til indsatte, såfremt du ikke allerede er i besiddelse heraf. Hvis du meddeles tilladelse hertil, kan du kontakte indsatte og gennemføre interviewet.

Du skal være opmærksom på, at den meddelte tilladelse kan være betinget af vilkår, som du skal påse.

Et af vilkårene kan være, at kriminalforsorgen efterfølgende skal gennemse/gennemhøre det materiale, du ønsker at publicere, for at sikre sig, at betingelserne for interviewet er overholdt. Dette gælder både lyd, billeder og tekst. Såfremt kriminalforsorgen har haft bemærkninger til det oprindelige indhold, kan kriminalforsorgen kræve, at det redigerede materiale fremsendes til fornyet gennemgang. Du skal derfor ud over tid til sagsbehandling af din ansøgning om interview også påregne tid til efterfølgende gennemsyn af materialet. Kriminalforsorgen skal understrege, at dette alene sættes i værk for at tjekke, om de gældende betingelser overholdes. Mediet har fortsat sin redigeringsret.

Du skal også være opmærksom på, at den indsatte ikke må udtale sig om andre indsatte og ansatte, og at andre indsatte samt ansatte ikke må filmes/interviewes uden tilladelse fra kriminalforsorgen.

Endelig skal du være opmærksom på, at eventuelle oplysninger om andre indsatte, der måtte komme til din/jeres kendskab under besøget, ikke må anvendes.