Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Kontrol og tilsyn > Kriminalpræventivt arbejde

Kriminalpræventivt arbejde

Kriminalforsorgen har en lang tradition for kriminalpræventivt arbejde. Vi samarbejder med skoler, politi og kommunale myndigheder om at forhindre kriminalitet og om at planlægge udslusningen fra fængslerne. Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) spiller en stor rolle i dette arbejde.

SSP-arbejdet (skole, sociale myndigheder og politi) og SSP+-arbejdet (18-25-årige) er kriminalpræventive programmer rettet mod børn og unge, og det er KiF-afdelingerne, der fra kriminalforsorgens side indgår i samarbejdet med de andre myndigheder. Desuden deltager afdelingerne i de eksisterende ungesamråd i politikredsene.

Den daglige direkte kontakt med børn, unge, forældre, borgere mv. i skoler, klubber og lignende udføres af lokale kriminalpræventive enheder. Her skal det praktiske samarbejde stå sin prøve og fungere for, at arbejdet skal have en kriminalpræventiv effekt.

Erfaringerne fra det lokale arbejde samles af lokalråd, der dækker en kommune. Lokalrådene leder, koordinerer og følger op på indsatsen. Den centrale ledelse foretages i et kredsråd bestående af øverste ledelse fra politi og kommuner, hvor der udarbejdes en samlet og gensidigt forpligtende samarbejdsplan. Kriminalforsorgen deltager også i flere kredsråd.

Alle dømte, som har stor risiko for at begå ny kriminalitet, eller som har særligt brug for støtte og vejledning, har mulighed for at få en mentor.

En mentor er en person, som støtter den dømte i målet om et liv uden kriminalitet. Man kan få en mentor både under sidste del af afsoningen, og når man er på fri fod og i tilsyn i en KiF-afdeling.

Mentorens opgaver kan være meget forskellige, men falder typisk i fire grupper:

  • Praktisk hjælp, for eksempel at hjælpe den dømte til en struktureret hverdag, som at finde skole, arbejde eller bolig.
  • Kommunikationshjælp, for eksempel at hjælpe den dømte i kontakten med de offentlige myndigheder, banker eller kreditorer.
  • Personlig hjælp, for eksempel rådgivning og samtale om arbejde og uddannelse, hjælp til at styrke selvtillid, få styr på følelsesliv eller forhold til familien, oparbejde socialt netværk, blive bevidst i forhold til kriminalitet, opbygge ansvarlighed i forhold til eget liv og lignende.
  • Understøtte kriminalforsorgens resocialiserende indsats.

Mentorordningen koordineres af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF).

Du kan læse mere om mentorordningen her:

Vær’ mentor for en dømt

Vil du have en mentor?

Mentorguiden

Hvis du gerne vil være mentor, kan du læse mere her.

Kriminalforsorgen er i flere politikredse involveret i PSP-samarbejdet, som er et forum, hvor politi, sociale myndigheder og psykiatrien kan diskutere og koordinere indsatsen over for særligt udsatte borgere.

Kriminalforsorgen (KiF) har i forvejen tilsynsforpligtelsen med bl.a. psykisk syge kriminelle, og har derfor kontakt til og koordination med psykiatrien og de sociale myndigheder. PSP-samarbejdet skal sikre, at de særligt udsatte får et velkoordineret tilbud fra myndighederne og bedst mulig hjælp. Samtidig skal PSP-samarbejdet forebygge, at de udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. I PSP-regi kan myndighederne drøfte og aftale løsninger i vanskelige borgersager.

En sag vil typisk blive bragt op i PSP-regi, hvis den primære myndighed ikke føler sig klædt på til at løse opgaven alene og derfor finder det påkrævet at gøre andet og mere for borgeren. I PSP-sager er der ofte tale om borgere, som har flere forskellige problemer og mangler ressourcer til at selv at forbedre deres egen situation.