Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Fængsel > Varetægt > Pligter og rettigheder

Pligter og rettigheder

Man skal følge arrestens regler og personalets anvisninger under varetægtsfængslingen. Hvis man overtræder de gældende regler, kan man idømmes en disciplinærstraf såsom advarsel, bøde eller strafcelle. I visse tilfælde har personalet ret til at bruge magt og sikringsmidler som forskellige greb, stave og skjold samt håndjern eller peberspray.

Som varetægtsfængslet har man ret til:

  • at se, hvad der står i kriminalforsorgens regler og i De Europæiske Fængselsregler, samt hvad arresthuset har af særlige regler.
  • at få ukontrolleret besøg af den beskikkede forsvarer og skrive brev til vedkommende, uden at nogen kontrollerer det. Man har samme ret til at skrive til retten, justitsministeren, direktøren for kriminalforsorgen og Folketingets Ombudsmand og modtage svar.
  • at brevstemme ved folketingsvalg, kommunalvalg mv. og deltage i anden lovlig, politisk virksomhed
  • at få besøg af pressen, medmindre politiet siger nej af hensyn til varetægtsfængslingens formål. Hvis man skal interviewes, skal man først have tilladelse af kriminalforsorgen.

Udlændinge

Hvis man er udenlandsk statsborger, har man ret til at komme i forbindelse med sit lands ambassade eller konsulat. Personalet kan tilkalde en tolk, hvis det er nødvendigt og praktisk muligt. Kriminalforsorgen har pjecer på 20 sprog med oplysninger om anholdelse og varetægtsfængsling.

Kære og klage

Man kan klage over dommerens afgørelse om varetægtsfængsling og eventuelt isolation til en højere ret. Det kaldes at kære afgørelsen.

Man kan forlange at få politiets afgørelser om kontrol af besøg og breve indbragt for retten. Nogle af de afgørelser, der træffes af kriminalforsorgsområdet, kan man klage over til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Afgørelser, som ikke kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, eller som er afgjort af direktoratet, kan indbringes for Folketingets Ombudsmand.