Gå til indhold

Hverdag i fængslet

Dagligdagen i fængslet skal ligne hverdagen udenfor mest muligt. Derfor skal man være beskæftiget i løbet af dagen med enten arbejde, uddannelse eller behandling. I fritiden skal man bl.a. selv købe ind, lave mad og vaske tøj, og der er mulighed for at deltage i sport og andre aktiviteter.

De indsatte får kostpenge og køber ind i fængslets butik. Maden laver man selv eller sammen med andre i afdelingens køkken. Butikkerne sælger også kaffe, tobak, slik og toiletsager. At få pengene til at slå til og stå for egen madlavning er et vigtigt led i at øge de indsattes ansvarlighed, og samtidig gør det, at afsoningen minder mere om livet udenfor.

De fleste fængsler er kontantløse. Kostpenge og løn sættes ind på et betalingskort, som kan bruges i fængslets butik. Den indsatte har en konto til penge fra pårørende og andre. Penge herfra kan overføres til betalingskortet.

Hvis man ønsker at overføre penge til en indsat i kriminalforsorgens fængsler og arrester, skal man benytte kriminalforsorgens indbetalingsløsning (KRIL).

Post

Som indsat har man ret til at skrive til og modtage breve fra hvem, man vil. Breve bliver åbnet og kontrolleret, mens den indsatte ser på det. Kun i særlige tilfælde vil brevene blive læst af personalet.

Personalet må ikke åbne breve til og fra disse myndigheder: Justitsministeren, Direktoratet for Kriminalforsorgen, domstolene, Den Særlige Klageret, Procesbevillingsnævnet, anklagemyndigheden, politiet, Folketingets Ombudsmand, medlemmer af Folketinget, andre offentlige myndigheder, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Torturkomite, forsvareren i din straffesag eller i en verserende sag. Det samme gælder breve til og fra advokater, der er antaget til at blive beskikket som offentlige forsvarere.

En udenlandsk indsat har ret til at sende og modtage breve til sit hjemlands diplomatiske repræsentanter. Disse breve bliver ikke kontrolleret, men kan blive gennemlyst for at forhindre smugling.

Man kan ikke skrive mails til indsatte på fængslets mailadresse.

Telefon

I de åbne fængsler er der kort- og mønttelefoner, som de indsatte kan bruge. Det er også muligt leje en særlig mobiltelefon, som bliver fastgjort i cellen. Man skal selv betale udgifterne til telefonering.

I de lukkede fængsler må man som indsat ringe til 10 personer, som er godkendt på forhånd. Alle samtaler optages på bånd, og de bliver kontrolleret bagefter ved stikprøver. Man kan ikke modtage opringninger udefra i et lukket fængsel.

I fængslet får man som hovedregel sin egen celle/stue på cirka syv kvadratmeter. Der er dog enkelte dobbeltceller i nogle fængsler og arresthuse. Man får møbler, sengetøj, håndklæder og efter behov arbejdstøj udleveret i fængslet.

Man er som regel sammen med andre indsatte i arbejdstiden og fritiden. Man kan dog selv vælge at afsone i enrum eller med begrænset samvær med andre.

I fritiden kan man deltage i forskellige tilbud såsom sport, hobbyaktiviteter eller biblioteksbesøg.

Man har ret til at praktisere sin religion under afsoningen. De fleste fængsler har en kirke eller et rum til kirkelige begivenheder. Der holdes som udgangspunkt gudstjenester på dansk, katolske messer og muslimske bønner, afhængigt af behovet i det enkelte fængsel. Fængselspræsten kan kontaktes af alle indsatte uanset tro.

Rygning er forbudt indendørs. Tobak, cigaretter og udstyr til rygning – for eksempel pibe, cigaretfiltre og rullemaskine – skal opbevares i et skab uden for din celle. Skabet skal være låst, og du har selv nøglen til det. Du må ikke have tobak og udstyr til rygning på cellen.

Man må ikke have udstyr til elektroniske cigaretter i fængslet.

Alle fængsler har tilknyttede læger, og mange har en ansat sygeplejerske. Man kan også blive henvist til speciallæger uden for fængslet. Hvis man skal på sygehus under afsoningen, vil man oftest komme på det lokale sygehus. Man kan også blive indlagt på Vestre Hospital på Vestre Fængsel i København.

Hvis man er syg eller har særlige behov, kan man afsone på et hospital eller et andet egnet sted, f.eks. en af Kriminalforsorgens pensioner. Hvis man har brug for psykologisk eller psykiatrisk behandling, kan man afsone på Herstedvester Fængsel, hvor særligt personale kan tage sig af psykiske problemer.

Under afsoningen kan man få hjælp og rådgivning af personalet på afdelingen eller af fængslets socialrådgiver. Personalet kan også sætte den indsatte i kontakt med præst, læge og andre, der kan hjælpe med problemer. Hvis man har spørgsmål om sin dom, kan man søge hjælp hos sin forsvarer eller hos advokater, der giver gratis retshjælp.

Hvis man har børn, kan man under varetægtsfængsling og afsoning deltage i en forældregruppe.

 

Alle Kriminalforsorgens ansatte har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må give oplysninger om indsatte videre, medmindre man selv har givet dem tilladelse til det.

De vigtigste regler for afsoning findes på engelsk og 15 andre sprog. De kan hentes på siden International.

Udenlandske indsatte kan komme i kontakt med hjemlandets ambassade eller konsulat. Der er i visse tilfælde mulighed for, at udenlandske dømte kan afsone straffen i hjemlandet.

Udvisningsdom: Udvisningsdømte afsoner normalt i et lukket fængsel og vil som hovedregel blive prøveløsladt til udvisning, når halvdelen af straffen er afsonet. Politiet bestemmer, hvordan udvisningen skal foregå.