Gå til indhold

Behandling kan både ske på særlige behandlingsafdelinger på fængslerne, i arresthusene, på pensionerne samt på institutioner udenfor.

Mange indsatte har behov for behandling, for eksempel for at komme ud af et misbrug. Der tilbydes også programmer, der lærer de indsatte for eksempel at håndtere deres vrede.

Alle behandlingstilbud i Kriminalforsorgen skal godkendes eller akkrediteres. Akkrediteringen er en formel anerkendelse af, at behandlingsstedet er kompetent til at praktisere et givent program i et fængsel, og at behandlingen kan forventes at bidrage positivt til den indsattes resocialiseringsproces.

Alkohol- og stofmisbrug

Kriminalforsorgen tilbyder behandling mod alkohol- og stofmisbrug i de fleste af sine institutioner. Hvis den behandling, man skal have, ikke findes på det fængsel, man afsoner i – eller hvis der ikke er plads – skal Kriminalforsorgen henvise til en lignende behandling i et andet fængsel.

Tilbuddene er et supplement til de muligheder, der er i samfundets almindelige behandlingssystem. Kriminalforsorgen udbyder kun sin egen behandling, hvis de almindelige tilbud i samfundet ikke er tilstrækkelige eller ikke kan bruges, fx af sikkerhedshensyn.

Der er garanti for behandling af narko- og alkoholproblemer i fængsler og arresthuse. Det kræver dog, at den indsatte selv ønsker det, og at personalet skønner ham/hende egnet til behandling.

Kognitive programmer

Formålet med de kognitive programmer er at give klienterne nye færdigheder i deres adfærd og omgang med andre mennesker. Gennem undervisning og træning lærer klienterne metoder, der kan bruges både under afsoning og efter løsladelse, og som kan være med til at forhindre ny kriminalitet.

I øjeblikket er der seks godkendte programmer, som klienter kan deltage i.

  • Det Kognitive Færdighedsprogram – hvor deltagerne lærer at tackle hverdagsproblemer uden at gribe til kriminel adfærd.
  • Booster – et opfølgningsprogram til Det Kognitive Færdighedsprogram.
  • Anger Management – hvor deltagerne får redskaber til at kontrollere vrede og andre stærke følelser.
  • Voldsforebyggelse – hvor deltagerne bliver motiveret til at leve et liv uden brug af vold og trusler.
  • Nye veje – hvor deltagerne får hjælp til at bryde ud af kriminaliteten gennem en større indsigt i egne handlinger.
  • Styrk og Vind – et samtale- og motivationsprogram specifikt til dømte kvinder.

Der er en dokumenteret effekt af de kognitive adfærdsbaserede programmer, og de anses i dag for en af de mest lovende og effektive tilgange i forebyggelsen af kriminalitet og recidiv.

Programvirksomheden følges hele tiden af dokumentation og forskning for at sikre den højst mulige kvalitet og et udbud af programmer, der imødekommer forskellige målgrupper af klienter. Samarbejdet omkring programmerne og deres effekt går på tværs af landegrænser, og alle de programmer, der benyttes i Kriminalforsorgen i Danmark, er hentet hertil fra udlandet.

På siden for det enkelte fængsel kan man se, hvilke behandlingsprogrammer der findes på stedet.

Behandlingstilbud for seksualkriminelle

Seksualkriminelle, som er idømt en tidsbestemt fængselsstraf på mellem 30 dage og 4 år (dog 5 år for voldtægtsdømte) efter straffelovens § 210 om incest og kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden, har i nogle tilfælde mulighed for at gå i ambulant psykiatrisk/sexologisk behandling i forbindelse med afsoning i et åbent fængsel. Denne målgruppe indleder som udgangspunkt afsoningen med et ophold på visitationsafdelingen, en særlig afdeling i Herstedvester Fængsel, hvor det vurderes, om den indsatte er egnet og motiveret til denne type behandling.

Læs mere om visitationsordningen i vejledning om behandlingsordningen under overskriften III. Visitationsordningen.

Lange domme
Indsatte med tidsbestemt straf på over 5 år, livstid eller forvaring for seksualkriminalitet, vil typisk afsone straffen i Herstedvester Fængsel. Her udredes den dømte og behandling igangsættes inde i fængslet i form af psykoterapi og andre kriminalitetsforebyggende indsatser såsom misbrugsbehandling og/eller kognitive programmer.

Kønsdriftdæmpende behandling
For en lille gruppe med meget alvorlig seksualkriminalitet og/eller flere recidiv, hvor alle andre former for behandling skønnes uden virkning, kan kønsdriftdæmpende medicinsk behandling komme på tale.

Andre kriminalitetsforebyggende indsatser
Seksualkriminelle har ligesom andre klienter i kriminalforsorgen mere generelle kriminogene behov, der kan arbejdes med for at nedsætte recidiv til ny kriminalitet. Derfor tilbydes målgruppen kriminalitetsforebyggende indsatser på lige fod med andre dømte. Indsatserne fokuserer på uddannelse, arbejde, misbrugsbehandling og kognitive adfærdskorrigerende programmer, der kan tilbydes i fængslet.

Afslapningsøvelser bliver brugt i flere af kriminalforsorgens kognitive programmer.

Du kan finde links til lyd-filer med afslapningsøvelser ved at klikke på pilen.

Læs mere
tegning af den kognitive diamant