Gå til indhold

Søgeresultater for:

Fængslet ta’r (stadig) de sidste – Klientundersøgelsen 2011.

Rapporten sammenligner Kriminalforsorgens klientel i fængsler i hhv. 1999 og 2011. Formålet med undersøgelsen er at belyse, om afsonerne i perioden er blevet dårligere stillet, hvad angår personlige, sociale og kriminalitetsmæssige forhold. Undersøgelsen er en udløber af rapporten 'Klientundersøgelsen 2011'. Susanne Clausen. Straffuldbyrdelseskontoret 2013 (november)

Klientundersøgelsen 2011 – delrapport om unge klienter

Rapporten omhandler Kriminalforsorgens unge klienter (15-17 år), som belyses hvad angår baggrundsfaktorer (såsom køn, alder og etnicitet), anbringelse uden for hjemmet, igangværende uddannelse, sygdom og kriminel belastning. Rapporten er en udløber af rapporten 'Klientundersøgelsen 2011'. Susanne Clausen. Straffuldbyrdelseskontoret 2013 (december)

Undersøgelse af mentorindsatsen for rocker- og bandemedlemmer i exit i Kriminalforsorgen

Undersøgelsen omhandler mentorindsatsen for rocker- og bandemedlemmer i exit i Kriminalforsorgen, og baserer sig på de erfaringer, som mentorer, mentees og Kriminalforsorgens medarbejdere har gjort sig i forbindelse med indsatsen. Jacob Als Thomsen og Marie Hansson. ALS Research 2013 (juni)

Vejledning og kompetenceafklaring i fængsler og arresthuse – eksempler og anbefalinger

Rapporten omhandler uddannelses-, erhvervsvejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler og arresthuse med fokus på, hvordan indsatsen kan optimeres. Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen og Bjerne Wahlgren. Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Aarhus Universitet 2013

Evaluering af det sikrede PC-netværk

Denne evaluering undersøger brugen af Kriminalforsorgens sikrede PC-netværk, som blev udrullet i 2011. Evalueringen belyser blandt andet lærernes forventninger til PC-netværket og til dets anvendelse, mål og formål. Natalia Bien og Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2013 (maj)

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse – midtvejsevaluering

Denne rapport er en midtvejsevaluering af et toårigt forsøg igangsat som en del af satspuljeprojektet ’Styrket uddannelse til indsatte’. Forsøget handler om at få erfaringer med at tilbyde undervisning med en importmodel i seks af Kriminalforsorgens arresthuse. Den endelige evaluering af forsøget findes også her på hjemmesiden ’Store potentialer i arresthusundervisningen – uanset model’ (2015). Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen. Analyse & Evaluering 2013 (september)

Screeningsprojekt for psykisk sygdom

I rapporten præsenteres resultaterne af et forsøg med at udarbejde og afprøve et screeningsinstrument til identifikation af psykisk sygdom blandt varetægtsarrestanter. Undersøgelsen bibringer desuden viden om psykisk sygdom og andre psykiatriske lidelser blandt varetægtsarrestanter i Kriminalforsorgens institutioner. Mette Lindgaard Adamsen. Kriminalforsorgen 2013 (december)

Brugerundersøgelsen 2014 – vurdering af beskæftigelsen i fængsler og arresthuse

Denne rapport ser nærmere på indsattes vurdering af beskæftigelsesmulighederne i fængsler og arresthuse baseret på Kriminalforsorgens brugerundersøgelse 2014. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2015 (oktober)

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Undersøgelsen belyser recidiv blandt 405 personer dømt for sædelighedskriminalitet og løsladt i perioden 2004-2006. Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2009 (november)

Evaluering af Projekt Møgelkær

Rapporten evaluerer Projekt Møgelkær, som er et pilotprojekt, der blandt andet har haft til formål at skabet øget viden om klientellet og motivations- og behandlingsstøttende arbejde samt at motivere de sædelighedskriminelle til behandling. Ellids Kristensen, overlæge og klinisk lektor, Eva Grahn, psykolog og Tommy Lillebæk, psykolog. Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Sexologisk Klinik 2009 (september)