Gå til indhold

Søgeresultater for:

Klientundersøgelsen 2011 – delrapport om unge klienter

Rapporten omhandler Kriminalforsorgens unge klienter (15-17 år), som belyses hvad angår baggrundsfaktorer (såsom køn, alder og etnicitet), anbringelse uden for hjemmet, igangværende uddannelse, sygdom og kriminel belastning. Rapporten er en udløber af rapporten 'Klientundersøgelsen 2011'. Susanne Clausen. Straffuldbyrdelseskontoret 2013 (december)

Undersøgelse af mentorindsatsen for rocker- og bandemedlemmer i exit i Kriminalforsorgen

Undersøgelsen omhandler mentorindsatsen for rocker- og bandemedlemmer i exit i Kriminalforsorgen, og baserer sig på de erfaringer, som mentorer, mentees og Kriminalforsorgens medarbejdere har gjort sig i forbindelse med indsatsen. Jacob Als Thomsen og Marie Hansson. ALS Research 2013 (juni)

Vejledning og kompetenceafklaring i fængsler og arresthuse – eksempler og anbefalinger

Rapporten omhandler uddannelses-, erhvervsvejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler og arresthuse med fokus på, hvordan indsatsen kan optimeres. Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen og Bjerne Wahlgren. Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Institut for Uddannelse og Pædagogik. Aarhus Universitet 2013

Evaluering af det sikrede PC-netværk

Denne evaluering undersøger brugen af Kriminalforsorgens sikrede PC-netværk, som blev udrullet i 2011. Evalueringen belyser blandt andet lærernes forventninger til PC-netværket og til dets anvendelse, mål og formål. Natalia Bien og Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2013 (maj)

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse – midtvejsevaluering

Denne rapport er en midtvejsevaluering af et toårigt forsøg igangsat som en del af satspuljeprojektet ’Styrket uddannelse til indsatte’. Forsøget handler om at få erfaringer med at tilbyde undervisning med en importmodel i seks af Kriminalforsorgens arresthuse. Den endelige evaluering af forsøget findes også her på hjemmesiden ’Store potentialer i arresthusundervisningen – uanset model’ (2015). Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen. Analyse & Evaluering 2013 (september)

Screeningsprojekt for psykisk sygdom

I rapporten præsenteres resultaterne af et forsøg med at udarbejde og afprøve et screeningsinstrument til identifikation af psykisk sygdom blandt varetægtsarrestanter. Undersøgelsen bibringer desuden viden om psykisk sygdom og andre psykiatriske lidelser blandt varetægtsarrestanter i Kriminalforsorgens institutioner. Mette Lindgaard Adamsen. Kriminalforsorgen 2013 (december)

Brugerundersøgelsen 2014 – vurdering af beskæftigelsen i fængsler og arresthuse

Denne rapport ser nærmere på indsattes vurdering af beskæftigelsesmulighederne i fængsler og arresthuse baseret på Kriminalforsorgens brugerundersøgelse 2014. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2015 (oktober)

Brugerundersøgelsen 2014 – Børneansvarligordningen

Denne undersøgelse afdækker indsattes oplevelse af børneansvarligordningen i Kriminalforsorgens institutioner baseret på data fra Kriminalforsorgens brugerundersøgelse 2014. Børneansvarligordningen er et led i regeringens aftale om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016, hvor formålet blandt andet er at ”sikre den bedst mulige kontakt mellem den indsatte forælder og barnet samt de bedst mulige rammer for kontakt og samvær”. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2015 (juni)

Brugerundersøgelsen 2014 – Pensioner

Undersøgelsen omhandler forholdene på Kriminalforsorgens pensioner set fra pensionsklienternes perspektiv, og baserer sig på data fra Kriminalforsorgens brugerundersøgelse 2014. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2015 (januar)

Evaluering af Bakkegårdsmodellen

Evalueringen omhandler et forsøg med den såkaldte "Bakkegårdsmodel", der blev iværksat med henblik på, at unge dømte under 18 år hurtigere får status som afsonere og dermed opnår de retsgarantier, der er nedfældet i Straffuldbyrdelsesloven. Natalia Bien. Analyse & Evaluering 2010 (december)