Gå til indhold

Flerårsaftaler og mål

Flerårsaftalen for kriminalforsorgen fastlægger en række overordnede mål og de økonomiske rammer for en årrække (normalt 4 år). Aftalen bliver til som led i forhandlingerne om finansloven.

Flerårsaftalen beskriver, hvilke projekter og tiltag der skal gennemføres i den pågældende aftaleperiode. Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet. Mål- og resultatplanen indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i kriminalforsorgen.

Driftsmålene tager afsæt i kriminalforsorgens overordnede formål og hovedopgave, mens udviklingsmålene hovedsageligt vedrører de konkrete initiativer, som følger af flerårsaftalen.

2022-25:

Flerårsaftale 2022-25
Mål- og resultatplan 2022
Mål- og resultatplan 2023
Mål- og resultatplan 2024
Strategi for kriminalforsorgen 2022-25

2018-21:

Flerårsaftale 2018-21
Udviklingsplan 2018-21
Mål- og resultatplan 2018
Mål- og resultatplan 2019
Mål- og resultatplan 2021
Strategi 2021
Kommunikationsstrategi 2021

Du kan finde tidligere flerårsaftaler under udgivelser.

Øvrigt materiale om flerårsaftaler kan rekvireres ved henvendelse til kls@krfo.dk.

Fokusområder i 2022-2025

Flerårsaftalen for 2022-2025 danner grundlag for en genopretning og et løft af kriminalforsorgen, der i dag er udfordret af både mangel på fængselspladser og fængselsbetjente. Derfor er hovedfokus i aftalen at finde løsninger på disse to grundlæggende problemer. Aftalen lægger desuden op til bedre støtte til ansatte, øget rekruttering, og samtidig indeholder den et klart fokus på kriminalitetsforebyggelse og sikkerhed. I aftalen er der fokus på følgende fem temaer:

  • Flere fængsels- og arrestpladser – bl.a. ved leje af 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge, etablering af et nyt fængsel i Danmark og udvide arrestpladser i Københavnsområdet med 400 pladser.
  • Mere uniformeret personale og bedre arbejdsmiljø –  bl.a. ved at indføre løn under uddannelse, øge muligheden for supervision, etablere et psykologkorps for at forebygge nedslidning, nye skoler og forbedret uddannelse og aflastning af den uniformerede personale ved at flytte opgaver til andre faggrupper.
  • Styrket sikkerhed og mere konsekvens over for udfordrende indsatte – bl.a. ved at etablere flere skærpede sikkerhedspladser og indføre en ny sikkerhedsklasse 0 til de farligste indsatte. De hårdeste indsatte, som ikke overholder spillereglerne og f.eks. overfalder personalet, skal desuden mødes af mere konsekvens, og straffen for overfald mod personale fordobles.
  • Bedre forudsætninger for et liv uden kriminalitet – bl.a. ved en bedre overgang tilbage til samfundet for de indsatte, der viser, at de vil et liv uden kriminalitet, samt øget brug af fodlænke og udslusning. Samt bedre vilkår for børn af indsatte via bedre kommunikationsmuligheder mellem indsatte og deres børn samt forbedrede besøgs- og udendørsfaciliteter for besøgende børn.
  • Initiativer målrettet den grønlandske og færøske kriminalforsorg – bl.a. forbedredes afsoningsforhold i Færøernes Arrest. I Grønland etableres behandlingspladser og en styrket programindsats for seksualforbrydere.