Gå til indhold

Søgeresultater for:

Personoplysninger

I forbindelse med løsningen af vores opgaver behandler kriminalforsorgen oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger).

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Rapporten omhandler en spørgeskemaundersøgelse fra 2012, der blev foretaget blandt indsatte på Kriminalforsorgens behandlingsafdelinger. Formålet med undersøgelsen var at belyse, hvorledes de indsatte var blevet motiveret til at deltage i behandlingen, og hvilken betydning dette havde for deres fortsatte deltagelse. Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2012 (juni)

Evaluering af Bakkegårdsmodellen

Evalueringen omhandler et forsøg med den såkaldte "Bakkegårdsmodel", der blev iværksat med henblik på, at unge dømte under 18 år hurtigere får status som afsonere og dermed opnår de retsgarantier, der er nedfældet i Straffuldbyrdelsesloven. Natalia Bien. Analyse & Evaluering 2010 (december)

Retur – En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i Kriminalforsorgen

Rapporten omhandler en nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i Kriminalforsorgen. Hans M. Graunbøl, Bo Kielstrup, Marja-Liisa Muiluvuori, Sasa Tyni, Erlendur S. Baldursson, Hafdís Guðmundsdóttir, Ragnar Kristoffersen, Lars Krantz og Karin Lindstén. Den Nordiske Recidivgruppe 2010 (maj)

Midtvejsevaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold

Undersøgelsen belyser potentielle antal klienter i målgruppen for det behandlingstilbud, Kriminalforsorgen implementerede i samarbejde med Dialog mod Vold i 2008. Behandlingstilbuddet har eksisteret gennem Dialog mod Vold siden 2002, og retter sig mod personer, der er sigtet eller dømt for vold i nære relationer. Rapporten belyser også, hvordan tilbuddet er blevet implementeret. Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2010 (februar)

Uddannelse i fængslerne – hvad siger de indsatte?

Rapporten omhandler en spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte om uddannelse i fængslerne, og er den tredje undersøgelse under forskningsprojektet 'Forskning i Fængselsundervisning i Danmark'. Peter Damlund Koudahl, lektor på Institut for Didaktik. DPU, Aarhus Universitet 2010 (juni)

Klienter idømt en psykiatrisk særforanstaltning – samarbejdet mellem Kriminalforsorgen i Frihed og psykiatrien

Rapporten omhandler en undersøgelse af samarbejdet mellem KiF og det psykiatriske behandlingssystem. Peter Kramp, ledende overlæge og psykiatrisk konsulent. Direktoratet for Kriminalforsorgen 2010 (august)

Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler

Rapporten omhandler udvalgte aspekter af kvindelige indsattes dagligdag, og baserer sig på deltagerobservation og interviews i 4 forskellige fængsler. Charlotte Mathiassen, ekstern konsulent. DPU, Aarhus Universitet 2011

Anmodningssedler – indsattes kommunikationsredskab til sagsbehandling

Undersøgelsen belyser indsattes brug af - og oplevelser med - anmodningssedler fra et kvalitativt og kvantitativt perspektiv. Linda Kjær Minke, lektor ved Syddansk Universitet. Det Juridiske Fakultet, KU 2011 (maj)

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelsen omhandler det socialfaglige arbejde i den fri kriminalforsorg. Gennem fokusgruppeinterviews er det bl.a. afdækket, hvad omdrejningspunktet for tilsynssamtaler er, hvilke metoder, socialrådgivere gør brug af, og hvordan kriminalitetsproblematikken adresseres over for klienterne. Pernille Christel Bak, Nadja Lund-Sørensen og Anita Rönneling. Analyse & Evaluering 2011 (november)